خانه » دانلود ورژن اجرای زنده آهنگ بگو بینم از آرمین زارعی (ویدیو کنسرت)

دانلود ورژن اجرای زنده آهنگ بگو بینم از آرمین زارعی (ویدیو کنسرت)

دانلود آهنگ جدید بگو بینم – آرمین زارعی

هم اکنون از رسانه موزیکسی ♫ دانلود اهنگ بگو بینم با صدای آرمین زارعی به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Music BY : Bego Binam Live Version – Armin Zarei With Text And 2 Quality 320 And 128 On Musicc

♫ﺑﺪ راه ﻧﺪه ﺑﻪ دﻟﺖ ♫
♪ﻳﻜﻰ ﺣﺎﺿﺮه ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺸﻮ ﺑﺪه ﺑﺖ ♪
𝅘𝅥ﻳﻜﻰ ﺣﺎﺿﺮه ﻫﺮ ﻛﺎری ﻛﻨﻪ ﻧﻴﺎد ﺧﻢ ﺑﻪ اﺑﺮوت ، ﺑﻪ دﻟﺖ 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯اﺻﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﻮای 𝅘𝅥𝅯
♪ﻫﺮ ﭼﻰ ﺗﻮ ﺑﮕﻰ ♪
𝅘𝅥𝅯ﻣﻴﺎم دﻧﺒﺎﻟﺖ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺮی 𝅘𝅥𝅯
♪ﻣﻴﺸﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ دﻟﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ ♪
𝅘𝅥𝅯در ﮔﻮش ﺧﻮدم ﺣﺮﻓﺘﻮ ﺑﮕﻰ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥ﺗﻮ ﻓﻘﻄ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎل ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻰ 𝅘𝅥
♪ﻫﺮ وﻗﺖ ﻧﺒﻮدی ﻳﺎد ﺣﺎل ﻣﻦ ﭘﺎﭼﻴﺪ ♪
𝅘𝅥𝅯ﺧﻮدم ﻛﻨﺎرت ﻣﻴﻤﻮﻧﻢ 𝅘𝅥𝅯
♪ﻫﺮ وﻗﺖ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻟﺎزﻣﻢ داﺷﺘﻰ ♪
♫ﻫﻴﭻ ﺣﺲ ﺑﺪی ﻧﺪارم ﺑﻬﺖ ♫
𝅘𝅥𝅯ﻫﺴﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣﻮاﺳﻢ ﺑﻬﺖ 𝅘𝅥𝅯
♫واﺳﻪ ﺧﻮدﺗﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻢ ♫
𝅘𝅥𝅯دور ﺷﻮ از ﻫﺮ ﻛﻰ ﺑﺮات ﺳﻤﻪ 𝅘𝅥𝅯
♫ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ ، ﭼﺮا ﻧﻴﺴﺘﻰ ﻛﻠﺎﻓﻢ ﻫﻰ ♫
𝅘𝅥ﭼﺮا ﻫﻤﭽﻰ رو ﻋﺼﺎﺑﻤﻪ 𝅘𝅥
♫ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ ♫
𝅘𝅥𝅯ﭼﺠﻮری ﻣﻦ ﻛﻢ ﺑﺸﻪ ﻋﻠﺎﻗﻢ ﺑﻬﺖ 𝅘𝅥𝅯
♪ﭼﺠﻮر از ﻓﻜﺮم درارﻣﺖ ♪
♪ﭼﺠﻮری ﻣﻦ ﭼﺠﻮری ﻣﻦ ﭼﺠﻮری ﻣﻦ ♪
♪ ♪
♫ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ ، ﭼﺮا ﻧﻴﺴﺘﻰ ﻛﻠﺎﻓﻢ ﻫﻰ ♫
♫ﭼﺮا ﻫﻤﭽﻰ رو ﻋﺼﺎﺑﻤﻪ ♫
𝅘𝅥𝅯ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ 𝅘𝅥𝅯
♫ﭼﺠﻮری ﻣﻦ ﻛﻢ ﺑﺸﻪ ﻋﻠﺎﻗﻢ ﺑﻬﺖ ♫
♫ﭼﺠﻮر از ﻓﻜﺮم درارﻣﺖ ♫
𝅘𝅥ﭼﺠﻮری ﻣﻦ ﭼﺠﻮری ﻣﻦ ﭼﺠﻮری ﻣﻦ 𝅘𝅥
♪ﻧﺒﻴﻨﻢ ﻗﻬﺮی ﺑﺎﻣﻦ ، ﺧﻮدم ﺣﺎل ﺑﺪﺗﻮ ﺧﺮﻳﺪارم ♪
♫ﭼﻘﺪر دوﺳﺖ دارم از ﺣﻔﻆ ﻣﻴﺨﻮﻧﻴ‌ ♫
♪ﻫﻢ ﻣﻮزﻳﮏ ﺟﺪﻳﺪام ﻫﻢ ﻗﺪﻳﻤﺎﻣﻢ ♪
♪ﮔﻔﺘﻰ ﻧﻤﻴﺸﻪ دﻳﺪی ﺷﺪ ♪
𝅘𝅥ﭼﺮا ﻫﻰ ﺑﻴﺨﻮدی ﻣﻴﺪی ﺷﮏ 𝅘𝅥
♫ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻴﺸﻪ اﻳﻦ آدم ﺑﺒﻴﻨﻪ ﻛﻨﺎر ﺗﻮ ﭘﻴﺮﻳﺸﻮ ♫
𝅘𝅥ﺑﻰ ﺗﻮ ﻧﻪ ﻣﻬﻤﻮﻧﻰ ‌ﺤﺎل ﻣﻴﺪه ﻧﻪ ﮔﺮدش 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯ﻧﻪ رژﻳﻤ‌ ﻣﻴﮕﻴﺮم ﺧﻮب ﻧﻪ ورزش ﻣﻴﻜﻨﻢ 𝅘𝅥𝅯
♪ﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺳﺮﻛﺎر دارم ♪
♫ﻧﻪ ﺗﻮ ﭘﻴﭻ ﻣﻴﺮم ﻣﻦ ﻧﻪ ﻟﻐﺰش ﻣﻴﻜﻨﻢ ♫
♫آره ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﻤﺶ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ ♫
♫ﺑﮕﻮ ﻣﺸﻜﻞ ﭼﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻠﺶ ﻣﻴﻜﻨﻢ ♫
♪ﺑﺒﻴﻦ وﻗﺘﺎ ﻛﻪ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮی ♪
𝅘𝅥𝅯راﺳﺘﺸﻮ ﺑﺨﻮای ﻣﻨﻢ ﻋﺸﻖ ﻣﻴﻜﻨﻢ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ ، ﭼﺮا ﻧﻴﺴﺘﻰ ﻛﻠﺎﻓﻢ ﻫﻰ 𝅘𝅥
♪ﭼﺮا ﻫﻤﭽﻰ رو ﻋﺼﺎﺑﻤﻪ ♪
♪ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ ♪
𝅘𝅥ﭼﺠﻮری ﻣﻦ ﻛﻢ ﺑﺸﻪ ﻋﻠﺎﻗﻢ ﺑﻬﺖ 𝅘𝅥
♫ﭼﺠﻮر از ﻓﻜﺮم درارﻣﺖ ♫
♫ﭼﺠﻮری ﻣﻦ ﭼﺠﻮری ﻣﻦ ﭼﺠﻮری ﻣﻦ ♫
𝅘𝅥𝅯ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ ، ﭼﺮا ﻧﻴﺴﺘﻰ ﻛﻠﺎﻓﻢ ﻫﻰ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ﭼﺮا ﻫﻤﭽﻰ رو ﻋﺼﺎﺑﻤﻪ 𝅘𝅥𝅯
♪ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ ♪
♪ﭼﺠﻮری ﻣﻦ ﻛﻢ ﺑﺸﻪ ﻋﻠﺎﻗﻢ ﺑﻬﺖ ♪
♪ﭼﺠﻮر از ﻓﻜﺮم درارﻣﺖ ♪
♪ﭼﺠﻮری ﻣﻦ ﭼﺠﻮری ﻣﻦ ﭼﺠﻮری ﻣﻦ♪

پخش آنلاین همین آهنگ با صدای آرمین زارعی دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320 دانلود آهنگ با کیفیت عالی 128

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.