خانه » دانلود آهنگ بی وفایی کرد و رفت نموند از محسن لرستانی + سینا سرلک

دانلود آهنگ بی وفایی کرد و رفت نموند از محسن لرستانی + سینا سرلک

دانلود آهنگ جدید بی وفایی کرد و رفت نموند

هم اکنون از رسانه موزیکسی ♫ دانلود اهنگ بی وفایی کرد و رفت نموند با صدای Mohsen Lorestani به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Music BY : Bi Vafaie Kardo Raft Namoon – Mohsen Lorestani With Text And 2 Quality 320 And 128 On Musicc

𝅘𝅥ﻧﺘﻮﻧﺴﺖ ﺑﻤﻮﻧﻪ 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯دﻟﺶ از ﺻﺪام ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ زود 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ﺷﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﭼﺸﻤﺎش دل ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺧﻴﻠﻰ ﻛﻢ ﺑﻮد 𝅘𝅥𝅯
♫دﻟﻢ ﭘﻴﺶ اوﻧﻪ ♫
♪آﺧﻪ اون ﺑﻰ وﻓﺎ ﻳﻪ روزی ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﻮد ♪
𝅘𝅥𝅯ﻧﺘﻮﻧﺴﺖ ﻧﻤﻰ ﺧﻮاﺳﺖ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥ﮔﺬﺷﺖ از اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﭼﻪ آﺳﻮن 𝅘𝅥
𝅘𝅥ﺣﺎﻟﺎ ﻣﻦ ﻏﺮﻳﺒﻪ ام ﻧﻤﻰ دوﻧﻢ ﺣﺎﻟﺎ ﻛﺠﺎس اون 𝅘𝅥
♪ﻓﻘﻄ آرزوﻣﻪ اون ﻫﺮ ﺟﺎس ﺑﺎ ﻫﺮﻛﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻪ ♪
𝅘𝅥ﺑﺨﻮاﺑﻪ ﺷﺐ آروم 𝅘𝅥
𝅘𝅥ﺑﻰ وﻓﺎﻳﻰ ﻛﺮد و رﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﺪ 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻨﻮ ﺳﻮزوﻧﺪ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥از ﻛﻨﺎر ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺳﺎده رد ﺷﺪه 𝅘𝅥
♫ﻣﺚ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ دﻟﻢ ﺑﺪ ﺷﺪه ♫
♫ﺑﻰ وﻓﺎﻳﻰ ﻛﺮد و رﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﺪ ♫
♪ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻨﻮ ﺳﻮزوﻧﺪ ♪
𝅘𝅥ﻧﻔﺮﻳﻨﺶ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﻢ 𝅘𝅥
♫ﺷﺎﻳﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻦ اوﻧﻢ ﻳﻪ ﻋﺎﺷﻘﻪ وﻟﻰ اﻳﻦ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮد ♫
♫ﭼﺸﺎﻣﻮ ﻣﻰ ﺑﻨﺪم ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺲ ﻛﻨﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻨﺎرم ♫
♪ﻣﻰ دوﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ اون ﻛﺴﻰ رو ﺗﻮو دﻧﻴﺎ ﻧﺪارم ♪
♫دﻟﻢ رو ﺷﻜﺴﺘﻪ وﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻤﻰ ﺧﻮام ﻳﻜﻰ دﻳﮕﻪ رو ﺟﺎش ﺑﺬارم ♫
𝅘𝅥ﻣﻰ رﻓﺖ و ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻧﻴﻔﺘﺎد ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎم ﻳﻪ ﺑﺎرم 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯ﻫﻨﻮز ﭘﻴﺶ اوﻧﻪ ازش ﺧﺎﻃﺮاﺗﻰ ﻛﻪ دارم 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯دﻟﻢ ﺧﻴﻠﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ 𝅘𝅥𝅯
♫ﺧﺪا ﻃﺎﻗﺖ دورﻳﺸﻮ آﺧﻪ دﻳﮕﻪ ﻧﺪارم ♫
♪ﺑﻰ وﻓﺎﻳﻰ ﻛﺮد و رﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﺪ ♪
𝅘𝅥ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻨﻮ ﺳﻮزوﻧﺪ 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯از ﻛﻨﺎر ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺳﺎده رد ﺷﺪه 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ﻣﺚ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ دﻟﻢ ﺑﺪ ﺷﺪه 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ﺑﻰ وﻓﺎﻳﻰ ﻛﺮد و رﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﺪ 𝅘𝅥𝅯
♪ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻨﻮ ﺳﻮزوﻧﺪ ♪
𝅘𝅥𝅯ﻧﻔﺮﻳﻨﺶ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﻢ 𝅘𝅥𝅯
♪ﺷﺎﻳﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻦ اوﻧﻢ ﻳﻪ ﻋﺎﺷﻘﻪ وﻟﻰ اﻳﻦ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮد♪

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.