خانه » دانلود آهنگ ساسی برادران لیلا ( اصلی + ریمیکس)

دانلود آهنگ ساسی برادران لیلا ( اصلی + ریمیکس)

دانلود آهنگ جدید برادران لیلا – ساسی

هم اکنون از رسانه موزیکسی ♫ دانلود اهنگ برادران لیلا با صدای ساسی به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Music BY : Brothers Lila – sasi With Text And 2 Quality 320 And 128 On Musicc

♫Hey everybody, the king is back ♫
♫ ♫
𝅘𝅥𝅯بـرو بـالا 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯بـیـا دادا 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯سـاسـی 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥یه ﺷـاسـتی بـلنـد دلم ﻣیـخواد راه ﻛه ﻣیـره بـلرزه زمیـن 𝅘𝅥
♫کاش ﻳه دونه ﺳـکسـی بـیـاد ﻫشـتاد و ﭘـنـج بـاشـه ﻫـمیـن ♫
♪بـگو آمیـن ﻳـا رب العالمیـن ♪
𝅘𝅥𝅯بـگو آمیـن ﻳـا رب العالمیـن 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥 𝅘𝅥
♪کاش ﻳه ذره ﺳـفـیـد بـرسـه بـاهـم دوتایـی ﺗا صبح بـزنیـم ♪
♫دوتا بـاطلو ﺧوردیـم الان ایشـاالله امشب بـگا ﻧـریـم ♫
♫بـگو آمیـن ﻳـا رب العالمیـن ♫
♫بـگو آمیـن ﻳـا رب العالمیـن ♫
♪ ♪
𝅘𝅥مـن احمـق، ﺧر، ﺳـاده ﻫـمش بـگا ﻣیـرم ﻋیـن ﻫـمسـاده 𝅘𝅥
𝅘𝅥بـیـا ﺗو ﺟمـع ﻟب بـده بـهـم ﻋیـن ﻧـویـد ﻣحمـد زاده 𝅘𝅥
♫کراشـت اومـد از ﻣـن ﺧوشـت اومـد ♫
♫تهـران داره ﻣیـلرزه بـاز داشـت اومـد ♫
𝅘𝅥𝅯چقدر ﻣسـت ﺷـدم واویـلا 𝅘𝅥𝅯
♪ببـیـن از دو ﺗا ﭼشـام ﭘـیـداس ♪
♪بـگا رفـتم بـدتر از بـرادرای ﻟیـلا ♪
♫ ♫
𝅘𝅥یه ﺷـاسـتی بـلنـد دلم ﻣیـخواد راه ﻛه ﻣیـره بـلرزه زمیـن 𝅘𝅥
♫کاش ﻳه دونه ﺳـکسـی بـیـاد ﻫشـتاد و ﭘـنـج بـاشـه ﻫـمیـن ♫
𝅘𝅥𝅯بـگو آمیـن ﻳـا رب العالمیـن 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯بـگو آمیـن ﻳـا رب العالمیـن 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥 𝅘𝅥
𝅘𝅥هـمه دارن ﻣیـرن ﺧونه ﻧه ﻣـن ﻧمیـرم ﺗا ﻧـدیـن 𝅘𝅥
𝅘𝅥دوتا بـاطلو ﺧوردیـم الان ایشـاالله امشب بـگا ﻧـریـم 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯بـگو آمیـن ﻳـا رب العالمیـن 𝅘𝅥𝅯
♪بـگو آمیـن ﻳـا رب العالمیـن، بـرو بـالا ♪
♫ ♫
♫بـیـا دادا ♫
♫ ♫
𝅘𝅥فـیسـت ﻛره بـلا ﺣدیـده ﻳـک دکمه رو وا ﻛن ﻳـزیـد 𝅘𝅥
𝅘𝅥مـن ﻋاشـقت ﺷـدم ﺷـدیـد ﻧه ﻧمیـرم ﺗا ﻳه ﻟب ﻧـدی 𝅘𝅥
♫انـقدر ﺣالم بـده ﻳه ﺳـاعته زول زدم بـه ﭘـاهـاتون ♫
𝅘𝅥𝅯میـگه ﻳه ﻛوچولو ﻛافـور بـریـز ﺗو ﻏذای آقاتون 𝅘𝅥𝅯
♪ ♪
♪آقامـون ﺟنـتلمـنه ﺟنـتلمـنه ♪
𝅘𝅥جنـتل ﻋنه 𝅘𝅥
♫الان ﻳه ﻣـاهـه ﻛه آویـزون ﻓـقط ﺗو ایـنسـتای ﻣـنه ♫
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
♪حالا امشب واسـه ﻣـا ﻧـاز ﻣیـکنه ایـن ﭘـلنـگ درنـده ♪
♪جلو بـقیه الکسـیسـه واسـه ﻣـا الهـام ﭼرخنـده ♪
♫اووو ﻟبـو داد ﻣـن ﻧـگاه بـه ﭼاک دکمه رو بـاز ﻛرد what the fuck ♫
𝅘𝅥انـقدر ایـنـجا اوضاع ﺧرابـه ﻳه ﻓـیـلم ﻣیـگیـرم بـرا ﺳـالی ﺗاک 𝅘𝅥
𝅘𝅥 𝅘𝅥
♫یه ﺷـاسـتی بـلنـد دلم ﻣیـخواد راه ﻛه ﻣیـره بـلرزه زمیـن ♫
♫کاش ﻳه دونه ﺳـکسـی بـیـاد ﻫشـتاد و ﭘـنـج بـاشـه ﻫـمیـن ♫
𝅘𝅥بـگو آمیـن ﻳـا رب العالمیـن 𝅘𝅥
♫بـگو آمیـن ﻳـا رب العالمیـن ♫
♪ ♪
♫دافه ﻫشـتادی و ﺧیـلی ﻟشـه دافـم دافـای ﻗدیـم ♫
𝅘𝅥𝅯دوتا بـاطلو ﺧوردیـم الان ایشـاالله امشب بـگا ﻧـریـم 𝅘𝅥𝅯
♪بـگو آمیـن ﻳـا رب العالمیـن ♪
♫بـگو آمیـن ﻳـا رب العالمیـن، بـرو بـالا ♫
♫ ♫
𝅘𝅥𝅯بـیـا دادا 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥 𝅘𝅥
♫بـچه ﻫـا ﻳه دسـت بـزنیـن واسـه ﺧاله ﻟیـلا ♫
𝅘𝅥𝅯نـگاه ﻛنیـد ﻟبـاسـش ﭘـوشـیـدس و ﻧیسـت ﻫـیـچ ﺟایـیش ﭘـیـدا 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥بـگو، آفـریـن ﻟیـلا 𝅘𝅥
𝅘𝅥خاله در ﻋوضش ﻣیـره دبـی ﺗعطیـلات ﻋیـدا 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯بـگو، آفـریـن ﻟیـلا 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯خاله ﻳه اسـم دیـگه ﻫـم داره بـهش ﻣیـگن ﺧاله ﺳـهـیـلا 𝅘𝅥𝅯
♫آفـریـن ﻟیـلا ♫
♪جون، از ﺳـوتونـای ایـنسـتایـی ♪
𝅘𝅥کامـنـت ﻣیـگیـری بـیسـت ﻛایـی 𝅘𝅥
♫هـمش وایـرالی ﻣثل ایـن ﻳـارو ﻛیه؟ ♫
𝅘𝅥𝅯آمـریـکا ایسـرایـیـل 𝅘𝅥𝅯
♪هـمه ﺧوبـیـارو بـد ﺟوری داری ♪
𝅘𝅥جون، ﭼه ﻣـوی بـوری داری اگه ﻣـامـانـت ﻫـم ﻣثل ﺧودته ﭘس 𝅘𝅥
♫واقعا ﻣـادر ﺧوبـی داری ♫
♫چقدر ﺳـیـاه ﻛردی دور ﭼشـو ♫
♪جون ﻳه ذره ﻧـده بـده ﻛلشـو ♪
♪بـگو ﻣیـو واسـم ﮔربـه ﺷـو ♪
♪وای ﺳـاسـی ﻛشـته ﺷـد ♪
♪ ♪
♪بـالا بـالا بـالا بـالا بـالا ♪
♫واویـلا ♫
♫بـرو بـالا ﻟیـلا ♫
𝅘𝅥واویـلا 𝅘𝅥
♫بـرو بـالا ﻟیـلا ♫
♪واویـلا ♪
♫بـرو بـالا ﻟیـلا ♫
♪واویـلا ♪
𝅘𝅥بـرو بـالا ﻟیـلا 𝅘𝅥
𝅘𝅥 𝅘𝅥
♫بـدو بـدو بـدو♫

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.

  • پاسخ احمدتیموری کرمانج

    عالی بود دمت گرم بهترین اهنگ بود

    • پاسخ انیسا در پاسخ به احمدتیموری کرمانج

      عالی بود هتا عنه