خانه » دانلود آهنگ حس میکنم دریای حرفم وقتی روبروم هست فردای بدتر ریمیکس

دانلود آهنگ حس میکنم دریای حرفم وقتی روبروم هست فردای بدتر ریمیکس

دانلود آهنگ جدید دیوونه ۲ – رضا پیشرو

هم اکنون از رسانه موزیکسی ♫ دانلود اهنگ دیوونه ۲ با صدای رضا پیشرو به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Music BY : Divoone 2 – Reza Pishro With Text And 2 Quality 320 And 128 On Musicc

 

𝅘𝅥𝅯میـدونی 𝅘𝅥𝅯
♪ترس ﻣث آتیشـه ♪
𝅘𝅥اگه ﻛنـترلش ﻧـکنی 𝅘𝅥
♪میسـوزونـتت ♪
𝅘𝅥آره ﻣیسـوزونـتت 𝅘𝅥
𝅘𝅥مـن ﻳه دونه اسـلحه ﻣیـخوام بـایـد بـا دنیـا ﺗسـویه ﻛنم 𝅘𝅥
♪بـایـد بـرگردم بـه اصلی ﺧودم ♪
♪بـایـد بکشـم ﻣـارای زنـگی دورمـو ♪
𝅘𝅥𝅯بـدم ﻣیـاد از ﺗصویـر ﺧودم 𝅘𝅥𝅯
♫از ﻣسـت دیـده ﺷـدن از دسـتگیـره ﺷـدن ♫
𝅘𝅥از ﺗصفـیه ﺷـدن از بـرچیـده ﺷـدن 𝅘𝅥
♪از ﺳـنـجیـده ﺷـدن از ﻗصد دیـده ﺷـدن ♪
𝅘𝅥𝅯دیـگه ﻧمیـخوام ﻧـادون بـاشـم 𝅘𝅥𝅯
♫دوسـت دارم ﺗو بـارون ﭘـاشـم ♫
♪کیـا دنیـای آروم دارن؟ ♪
𝅘𝅥کیـا ﻣث ﻣـن ﻃاعون دارن؟ 𝅘𝅥
♫کیـا ﻣث ﻣـن آشـوب دارن؟ ♫
𝅘𝅥𝅯کدوم احمـقایـی ﭼارچوب دارن؟ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯کیـا ﻣث ﻣـن ﺧواب دوسـت دارن؟ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥کیـا ﻣث ﻣـن ﻛابـوس دارن؟ 𝅘𝅥
♫کیـا دل ﻫـای رنـگی دارن امـا واسـه بـقیه ﻣث ﺗه ﺳـیـگارن؟ ♫
𝅘𝅥𝅯کیـا دل ﻫـای ﺳـنـگی دارن؟ 𝅘𝅥𝅯
♫کیـا بـا ﺧدا ﻣـونـدن و ﻧشـتی دارن؟ ♫
𝅘𝅥𝅯کیـا ﺣالت ﻣـنـگی دارن؟ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥کدوم احمـقا دلتنـگی دارن؟ 𝅘𝅥
♪کیـا ﻣث ﻣـن بـیـمـارن ﺗوی در دیـوارن ﻣث ﻣـرد ﻣیبـازن؟ ♪
♪ایـن دیـوونه وجدان داشـت ♪
♫ایـن دیـوونه ﻋشـق داشـت ♫
𝅘𝅥𝅯ایـن دیـوونه ﺣس داشـت امـا ﺷـده ﺷـیطان 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ایـن دیـوونه ای ﻛاش 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ایـن دیـوونه ای ﺟان 𝅘𝅥𝅯
♫ایـن دیـوونه ﭘـیـک بـاز، بـریـز بـکن ﻋشـق بـاش ♫
♫ایـن دیـوونه وجدان داشـت ♫
𝅘𝅥ایـن دیـوونه ﻋشـق داشـت 𝅘𝅥
♪ایـن دیـوونه ﺣس داشـت امـا ﺷـده ﺷـیطان ♪
♫ایـن دیـوونه ای ﻛاش ♫
𝅘𝅥𝅯ایـن دیـوونه ای ﺟان 𝅘𝅥𝅯
♪ایـن دیـوونه ﭘـیـک بـاز بـریـز بـکن ﻋشـق بـاش ♪
𝅘𝅥𝅯حس ﻣیـکنم دریـای ﺣرفـم 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥وقتی رو بـه روم ﻫسـت ﻓـردای بـدتر 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯رفـتم روی بـرفـای ﺟنـگل 𝅘𝅥𝅯
♫دراز ﻛشـیـدم ﭼون درد داره ﻗلبـم ♫
𝅘𝅥فهـمیـدم ﻣـن اربـاب ﺟنـگم 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯دنیـا ﻣـرده ﻣث ﺗرسـای ﻗبـلا 𝅘𝅥𝅯
♫بذا بـمیـرم و افسـانه ﺗر ﺷـم ♫
♪بذا ﻫـمه بـفهـمـن درد داره دردم ♪
𝅘𝅥مـن از ﺧودم احترام ﻣیـخوام 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯هـنـوز دارم بـه اشـتبـاه ﻧیـاز 𝅘𝅥𝅯
♪رفـتار ﻣـن ﻣث ﺟانیـاسـت ♪
♪دنیـا زشـته ﻣـن دل بـه بـازیـاش بـسـتم ♪
♫بـا ﻣـن بـازی ﻛن بـدبـخت ♫
♫بـا ﻣـن آشـتی ﻛن در بـنـد ♫
♪مـنم ﮔاهـی ﺧوش ﺧنـدم ♪
𝅘𝅥𝅯نبـایـد بـاشـم ﭼون ﺗرش ﻛردم 𝅘𝅥𝅯
♫پشـت ﮔردن ﻣـنـو زخم ﻛردن ♫
♪چون ﺗیـغ دادم ﻫـرکس ♪
𝅘𝅥𝅯امیـد ﺳـاختم از ﻛرکس 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥کلی داشـتم ﻣـصرف 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯گفـتی ﺧوب ﺷـو ﺷـدم 𝅘𝅥𝅯
♪دویـیـد بـازم ﻣـقصد ♪
♫هـی رفـتم، رفـتم، رفـتن ♫
𝅘𝅥𝅯ایـن دیـوونه وجدان داشـت 𝅘𝅥𝅯
♫ایـن دیـوونه ﻋشـق داشـت ♫
♫ایـن دیـوونه ﺣس داشـت امـا ﺷـده ﺷـیطان ♫
𝅘𝅥ایـن دیـوونه ای ﻛاش 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯ایـن دیـوونه ای ﺟان 𝅘𝅥𝅯
♫ایـن دیـوونه ﭘـیـک بـاز بـریـز بـکن ﻋشـق بـاش ♫
♫ایـن دیـوونه وجدان داشـت ♫
♪ایـن دیـوونه ﻋشـق داشـت ♪
𝅘𝅥ایـن دیـوونه ﺣس داشـت امـا ﺷـده ﺷـیطان 𝅘𝅥
♪ایـن دیـوونه ای ﻛاش ♪
♫ایـن دیـوونه ای ﺟان ♫
♫ایـن دیـوونه ﭘـیـک بـاز بـریـز بـکن ﻋشـق بـاش ♫
𝅘𝅥دارم ﭘشـت ﻫـم ﮔنـاه ﻣیـکنم 𝅘𝅥
𝅘𝅥مـردم ﻣـنـو دعا ﻣیـکنـن 𝅘𝅥
♫هـر روز از ﻣـن ﺳـوال ﻣیـکنـن ♫
♫سـر ﺣرفـام ﻗمـار ﻣیـکنـن ♫
𝅘𝅥اونـا ﻣـن رو ﻧمیشـنـاسـن 𝅘𝅥
♪مـنـو ﻗبـلا ﻧمیـخواسـتن ♪
♫بـیـا بـا ﻫـم بـشـیـم آهـن ♫
♫جای ایـنـکه بـدیـم ﺷـاهـرگ ♫
𝅘𝅥مـن امیـدم بـه ایـن ﭼالسـت 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯که ﻣـوضعش ﻣـعلومه بـریـم ﺗا ﺗهش 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ببـیـن ﻣـادر 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯مـن دیـوونم بـشـیـن بـازم بـرام دعا ﻛن و بـریـز بـاز اشـک 𝅘𝅥𝅯
♫فـقط بـه ﻣـن بـدیـن ﻛاغذ ♫
𝅘𝅥بـر ﻧمیـگردم بـشـیـن ﭘـا در 𝅘𝅥
♫از ﮔشـتن دنبـال ﻣـن ﻫـر روز بـگیـر ﭘـا درد ♫
♫درمـونی ﻧیسـت بـه ایـن ﭘـادزهـر ♫
𝅘𝅥شـیطان ﺗوی ﻛلیسـام ﻫسـت 𝅘𝅥
♪اونی ﻧیسـتم ﻛه ﻣیشـنـاختن ♪
♫از ﻣـن بـکش بـیـرون بـشـیـن ﭘـا ﺣرف ♫
♫روی دسـتام ﻳه ﺷـیـر دارم ♫
♫که ﻫـنـو ﻗدرت ﻣیـده بـه ایـن بـاور ♫
♫فـرصت دیـده بـه ایـن ﻟاغر ♫
𝅘𝅥𝅯مـن دنیـای ﺳـفـیـد ﺳـاختم و ﺳـیـاه ﻛم داشـت 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯رضا 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯میـام الان 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯رضا 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯میـام الان 𝅘𝅥𝅯
♫مـن دنیـای ﺳـفـیـد ﺳـاختم و ﺳـیـاه ﻛم داشـت ♫
𝅘𝅥میـخوام ﻓـریـاد 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯حتی اگه روم بـیـاد دریـا 𝅘𝅥𝅯
♫میـخونم واسـه ﻧیـازمـنـداش ♫
♫میـمـونم ﺗوی ایـران ﺳـربـاز بـا ریـاضت ﻫـا ♫
♪ایـن دیـوونه وجدان داشـت ♪
𝅘𝅥ایـن دیـوونه ﻋشـق داشـت 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯ایـن دیـوونه ﺣس داشـت امـا ﺷـده ﺷـیطان 𝅘𝅥𝅯
♫ایـن دیـوونه ای ﻛاش ♫
♪ایـن دیـوونه ای ﺟان ♪
♫ایـن دیـوونه ﭘـیـک بـاز بـریـز بـکن ﻋشـق بـاش ♫
𝅘𝅥𝅯ایـن دیـوونه وجدان داشـت 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥ایـن دیـوونه ﻋشـق داشـت 𝅘𝅥
♪ایـن دیـوونه ﺣس داشـت امـا ﺷـده ﺷـیطان ♪
♪ایـن دیـوونه ای ﻛاش ♪
♫ایـن دیـوونه ای ﺟان ♫
♪ایـن دیـوونه ﭘـیـک بـاز بـریـز بـکن ﻋشـق بـاش ♪
𝅘𝅥هـنـوز 𝅘𝅥
𝅘𝅥ایـن دیـوونه وجدان داشـت 𝅘𝅥
𝅘𝅥ایـن دیـوونه ﻋشـق داشـت 𝅘𝅥
𝅘𝅥ایـن دیـوونه ﺣس داشـت امـا ﺷـده ﺷـیطان 𝅘𝅥
♫هـنـوز ♫
♪ایـن دیـوونه ای ﻛاش ♪
𝅘𝅥ایـن دیـوونه ای ﺟان 𝅘𝅥
𝅘𝅥ایـن دیـوونه ﭘـیـک بـاز بـریـز بـکن ﻋشـق بـاش 𝅘𝅥
♪هـنـوز ♪
♪اگه دنبـال ﻣـن و ﺣرفـامی ♪
𝅘𝅥𝅯رضا 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥خیـلی بـایـد ﻫـنـوز دنبـالم بـگردی 𝅘𝅥
𝅘𝅥خیـلی 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯هـمیشـه ﻣـود ﻣـن ﺧوب ﻧیسـت 𝅘𝅥𝅯
♫میـخوام ﻳه ﭼیـزیـو بـگم ♫
♪وقتی بـارون ﻣیـاد ﻫـمه ﭘـرنـده ﻫـا دنبـال ﺳر ﭘـنـاهـن ♪
𝅘𝅥امـا ﻋقاب، بـالاتر از ابـرا ﭘـرواز ﻣیـکنه 𝅘𝅥
♪ایـنـو ﻫـمیشـه ﻳـادت بـاشـه ♪
𝅘𝅥𝅯مـن اون ﺟوجه ﻓنـچای ﺳـر ﻛوچه ﺗون ﻧیسـتم ﻛه رو درختان 𝅘𝅥𝅯
♪هـمیشـه ﻳـادت بـاشـه ♪
𝅘𝅥𝅯رضا 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥اه، ایـن ﻏول ﻟعنـتی ﻫـمه ﺟا دنبـالمه 𝅘𝅥
♪چون ﺗو ﺧودمه ♪
𝅘𝅥تو ﺧواب، بـیـداری 𝅘𝅥
♪تو ﺧلسـه ♪
𝅘𝅥𝅯هـرجا ﻣیـرم ﻫسـت 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥اگه بـکشـمش 𝅘𝅥
♪اگه بـکشـمش♪

پخش آنلاین همین آهنگ با صدای رضا پیشرو دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320 دانلود آهنگ با کیفیت عالی 128

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.