خانه » دانلود آهنگ گیدریم Giderim از احمد کایا + متن ترانه

دانلود آهنگ گیدریم Giderim از احمد کایا + متن ترانه

دانلود آهنگ جدید گیدریم – احمد کایا

هم اکنون از رسانه موزیکسی ♫ دانلود اهنگ گیدریم با صدای احمد کایا به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Music BY : Giderim – Ahmet Kaya With Text And 2 Quality 320 And 128 On Musicc

♪Artık seninle duramam ♪
♫ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﻤﻰ ﻣﺎﻧﻢ ♫
𝅘𝅥Bu akşam çıkar giderim 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯ﺗﺎ ﺷﺐ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﻣﻰ روم 𝅘𝅥𝅯
♫Hesabım kalsın mahşere ♫
♫ﺣﺴﺎﺑﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮای ﻗﻴﺎﻣﺖ ♫
♪Elimi yıkar giderim ♪
♪دﺳﺖ ﻫﺎﻳﻢ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻰ ﻛﻮﺑﻢ و ﻣﻰ روم ♪
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
♪Sen zahmet etme yerinden ♪
♫ﺗﻮ از ﺟﺎی ﺧﻮدت ﺗﻜﺎن ﻧﺨﻮر ♫
♫Gürültü yapmam derinden ♫
𝅘𝅥𝅯ﻫﻴﭻ ﺳﺮ و ﺻﺪاﻳﻰ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻛﺮد 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥Parmaklarımın üzerinden 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯روی ﺳﺮ ﭘﻨﺠﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻢ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯Su gibi akar giderim 𝅘𝅥𝅯
♪ﻣﺜﻞ آب روان ﻣﻰ روم ♪
♫ ♫
♫Artık sürersin bir sefa ♫
♫ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺷﺎد ﺑﺎش ♫
𝅘𝅥Ne cismim kaldı ne cefa 𝅘𝅥
♫ﻫﻴﭻ ﻧﺸﺎﻧﻰ از ﻣﻦ ﭘﻴﺪا ﻧﺨﻮاﻫﻰ ﻛﺮد ♫
𝅘𝅥Şikayet etmem bu defa 𝅘𝅥
♪اﻳﻦ ﺑﺎر ﺷﻜﺎﻳﺘﻰ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻛﺮد ♪
𝅘𝅥Dişimi sıkar giderim 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯دﻧﺪان ﻫﺎﻳﻢ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﻰ دﻫﻢ و ﻣﻰ روم 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
♫Bozarmı sandın acılar ♫
♪از درد و رﻧﺞ ﻫﺎ ﺧﻢ ﺑﻪ اﺑﺮو ﻧﻤﻰ آورم ♪
♪Belaya atlar giderim ♪
♫ﺧﻮد را آﻣﺎده رﻫﺎ ﺷﺪن در ﺑﻠﺎﻫﺎ ﻣﻰ ﻛﻨﻢ و ﻣﻰ روم ♫
𝅘𝅥Kurşun gibi mavzer gibi 𝅘𝅥
♪ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﻨﮓ ♪
𝅘𝅥Dağ gibi patlar giderim 𝅘𝅥
𝅘𝅥ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮه ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪه و ﻣﻰ روم 𝅘𝅥
♫ ♫
♪Kaybetsem bile herşeyi ♪
𝅘𝅥𝅯اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰم را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻢ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯Bu aşkı yırtar giderim 𝅘𝅥𝅯
♫اﻳﻦ ﻋﺸﻖ را در ﻫﻢ ﻣﻰ ﺷﻜﻨﻢ و ﻣﻰ روم ♫
𝅘𝅥Sinsice olmaz gidişim 𝅘𝅥
♪رﻓﺘﻨﻢ ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ♪
𝅘𝅥𝅯Kapıyı çarpar giderim 𝅘𝅥𝅯
♫در را ﻣﻰ ﻛﻮﺑﻢ و ﻣﻰ روم ♫
♫ ♫
𝅘𝅥𝅯Sana yazdığım şarkıyı 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ﺷﻌﺮی را ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺖ ﺳﺮودم 𝅘𝅥𝅯
♫Sazımdan söker giderim ♫
𝅘𝅥𝅯از روی ﺳﺎز دور ﻣﻰ اﻧﺪازم و ﻣﻰ روم 𝅘𝅥𝅯
♫Ben ağlayamam bilirsin ♫
♫ﺗﻮ ﻣﻰ دوﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻨﻢ ♫
𝅘𝅥Yüzümü döker giderim 𝅘𝅥
♪ﺻﻮرﺗﻢ را ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮداﻧﻢ وﻣﻰ روم ♪
♫ ♫
♫Köpeklerimden kuşumdan ♫
♪از ﺳﮓ ﻫﺎ از ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎﻳﻢ ♪
𝅘𝅥𝅯Yuvrumdan cayar giderim 𝅘𝅥𝅯
♪از ﺟﻮﺟﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎﻳﻢ ﺟﺪا ﻣﻰ ﺷﻮم و ﻣﻰ روم ♪
♫Senden aldığım ne varsa ♫
♫ﻫﺮ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ از ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ام را ♫
𝅘𝅥𝅯Yerine koyar giderim 𝅘𝅥𝅯
♫ﺳﺮ ﺟﺎﻳﺶ ﻣﻰ ﮔﺬارم و ﻣﻰ روم ♫
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
♫Ezdirmem sana kendimi ♫
♪ﺧﻮدم را ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﻢ ♪
♪Gövdemi yakar giderim ♪
♫ﺑﺪﻧﻢ را داغ ﻣﻰ زﻧﻢ و ﻣﻰ روم ♫
𝅘𝅥Beddua etmem üzülme 𝅘𝅥
♪ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش ﻧﻔﺮﻳﻨﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻛﺮد ♪
𝅘𝅥Kafama sıkar giderim 𝅘𝅥
♪ﻣﺎﺷﻪ را ﻣﻴﭽﻜﺎﻧﻢ درﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﺳﻠﺤﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮم ﮔﺮﻓﺘﻪ ام♪

پخش آنلاین همین آهنگ با صدای احمد کایا دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320 دانلود آهنگ با کیفیت عالی 128

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.