خانه » دانلود آهنگ منو برقصان تا پایان عشق از شهریار وقف رحمانی

دانلود آهنگ منو برقصان تا پایان عشق از شهریار وقف رحمانی

دانلود آهنگ جدید منو برقصان تا پایان عشق – شهریار وقف رحمانی

هم اکنون از رسانه موزیکسی ♫ دانلود اهنگ منو برقصان تا پایان عشق با صدای شهریار وقف رحمانی به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Music BY : Mano Beraghsan Ta Payane Eshgh – SHAHRIAR VAGHFRAHMANI With Text And 2 Quality 320 And 128 On Musicc

♫سـاعت 10 ﺷب بـود ﻛه ♫
𝅘𝅥گفـت ﺳـلام رامیـن، از 6 صبح ﻫـرجور 𝅘𝅥
𝅘𝅥که ﻣیشـد از ﻓضای ﻣـجازی بـه ﻛلی بـودم دور 𝅘𝅥
♪ولی بـه ﺗو ﻧـزدیـک، ﻫـمش بـه ﺗو ﻓـکر ﻛردم ♪
𝅘𝅥𝅯هـمه بـودن ﻧـگران ﻛه ﻓـقط بـدونـن ﻣـن زنـدم 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥ایـن ﭘـریسـات بـه ﻫـیـچ‌کس ﻫـیـچی از ﺧودش ﻧـگفـته 𝅘𝅥
♪فـقط اومـدم بـگم ﭘـریسـات ﻫـنـوز ﻫسـت و بـه ﺗو ﻓـکر ﻣی‌کنه ♪
𝅘𝅥𝅯مـنم ﺳـریـع بـهش ﺟواب دادم 𝅘𝅥𝅯
♫زنـگ ﻧـزدم بـت ﭘـریسـا ولی ﻧـگرانـت بـودم ﻣـنم ♫
𝅘𝅥می‌خواسـتم ﻛه آزاد بـاشـی ﺣتی ﺗوی ﻗلبـم 𝅘𝅥
♫می‌خواسـتم ﻛه ﻣـن ﻧـخوام، ﻣی ﺧواسـتم ﺗو بـخوای ♫
♫پس بـا اجازه دوسـتت دارم ﭘـریسـای دلبـنـدم ♫
♫مـرسـی ﻛه بم ﭘـیـام دادی و بـم ﻓـکر ﻛردی ﻫـر دم ♫
♫تمـام امـروز ﻫـم بـرات ﻳـک ﻣـوسـیـقی ضبط ﻛردم ♫
♫چقدر زنـدگیـت ﻗشـنـگه، بت افـتخار ﻛردم ♫
♪بـه بـودنم بـاز ﺗوی ﻗلبـت افـتخار ﻛردم ♪
𝅘𝅥𝅯گفـت ﻣـن دیـوانم، ﻫـمیشـه ﻧیسـتم و در ﺣال ﮔریـزم 𝅘𝅥𝅯
♫نمی‌دونم بـگم ﺧوش بحالت ﻳـا بـد بـه ﺣالت ﻋزیـزم ♫
𝅘𝅥خوشـت اومـده از ایـن دیـوانه، ﻧمی دونم ﭼه ﺣالیه؟ 𝅘𝅥
♪گفـتم دنبـال ﺟای ﺧودت ﻣی‌گردی، ﺟای ﺗو رهـایـیه ♪
𝅘𝅥دیـوانه ﮔر دیـوانه بـیـنـد، ﺧوشـش آیـد 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯گفـت ﻧمی ﺗونی بـگی ﻳه آدم ﻧـرمـال بـاشـی بـایـد 𝅘𝅥𝅯
♫نمی‌تونم ﻣث زن‌هـای دیـگر زنـدگیـت ﺷـم، بـا ﻳه ♫
♪دیـوانه زنـدگی ﺳـخته ﻣـن ﻫـمیـنم ﻳه دیـوانه ♪
𝅘𝅥𝅯هـمیشـه بـات ﻫـمـراه ﻣی‌شـم، ﻣـدام بـریـم و ﻓـرار ﻛنیـم 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯قرار ﻧیسـت ﻣث اونـا بـاشـی، ﻓـقط ﻣـا دوتا دیـوانه ایـم 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯میـگن ﻛه آدم‌هـای ﻋاقل ایـن دنیـا رو ﺗغیـیـر ﻧمیـدن 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯گفـت اگه بـری ﻫـم، ﺧوش رفـتی، اگر ﻛه ﺗو بـگذری از ﻣـن 𝅘𝅥𝅯
♪هـرگز انـتظار بـرای ﭘذیـرفـتن دیـوونـگی‌هـایـم ﻧیسـت ♪
♫می دونم ﭘـریسـا آدم ﻏیـر ﻗابـل ﺗحمـلیسـت ♫
♪مـن ﻧمی‌خوام ﻛه ﺷبـیه اون ﭼیـزی ﻛه ﻧیسـتم بـاشـم ♪
♪نمی ﺧوام ﻧـقش ﻛس دیـگه ای رو بـازی ﻛرده بـاشـم ♪
♫گفـتم ﻣـمـنـونم ﻛه بـهـم ﻣیـگی و ﺧودت رو بـازی ﻣی‌کنی ♫
𝅘𝅥یـادت ﻧـرفـته ﻛه از ایـران ﻣـن رفـته بـودم ﭼطوری 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯زنـدگی ﻛردم ﭼطوری، زنـدگی ﻣی¬کنم ﭼطوری 𝅘𝅥𝅯
♪بـیـا بـا ﻫـم دیـوونـگی ﻛنیـم ﻣـعشـوق دیـوونم ﭼطوری؟ ♪
♫گفـت اگه ﺗو ﻋاشـقی، ﻣـن ﻣـعشـوق ♫
𝅘𝅥بذار ﻫـمیـنطور ﻋیـن دیـوونه‌هـا دور ﺧودم بـچرخم 𝅘𝅥
♫گفـتم ﭼشـم، ﺗمـاشـات ﻣی‌کنم و بـا ﻧـگاهـم بـغلت ♫
♪آآآآآ آآآآآ آآآآآ آآآآآ ♪
♪گغت اگه ﺗو ﻋاشـقی، ﻣـن ﻣـعشـوق ♪
𝅘𝅥بذار ﻣثل دوره ﮔردهـا دور ﺧودم بـچرخم 𝅘𝅥
𝅘𝅥گفـتم ﭼشـم، ﺗمـاشـات ﻣی‌کنم و بـا ﻧـگاهـم بـغلت 𝅘𝅥
♫آآآآآ آآآآآ آآآآآ آآآآآ ♫
♫گفـت ﻣـن در ﻓـیـزیـکم ﻧیسـتم ﻛه بـا ﻓـیـزیـکم بـاشـم ﻛنـارت ♫
𝅘𝅥𝅯شـایـدم ﻳه روزی بـا ﻓـیـزیـکم بـودم ﻛنـارت 𝅘𝅥𝅯
♪امـا دارم ﺗلاش ﻣی ﻛنم ﭼه ﺗلاشـی؟ ♪
𝅘𝅥انـرژیـم رو بـه ﻫـمه ذرات ﻛهـکشـان ﻣـتلاشـی 𝅘𝅥
♪گفـتم ﻗربـون دلت بـشـم ﻣـن، ﺗو ﻣی‌تونی ﻫـمه ﺟا بـاشـی ♪
𝅘𝅥قسـم بـه روح ﻓـراخت، بـا روح وسـیـعم ﻣی‌خوامـت 𝅘𝅥
𝅘𝅥انـقدر ﻣی‌خوامـت ﻛه ﺟسـمـم بـیـمـار ﺷـد اون روز ﺗا ﺗو رو دیـد 𝅘𝅥
♪تصادف ﻛرد و ﺗرسـیـد، ﺗو اومـدی از ﻫـم ﭘـاشـیـد ♪
♪آآآآ آآآآ آآآآآ آآآآ ♪
𝅘𝅥𝅯آآآآ آآآآ آآآآآ آآآآ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥بـعدش ﮔفـت 𝅘𝅥
♪حس ﻣی‌کنم ﻳه اتفـاق بـزرگ رقم بـزنم ﻗراره ♪
𝅘𝅥انـرژی ﺧوبـی درونم احسـاس ﻣی ﻛنم ﺳـواره 𝅘𝅥
♪ولی ﻧمی ﺗونم ﻫـدایـتش بـکنم، ﮔیـجم ﺧیـلی آره ♪
𝅘𝅥𝅯نمی دونم بـایـد ﭼکار ﻛنم ﺗا ﺧرجش ﻛنم، ﻫـمیـن ﻳه بـاره 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥گفـتم ﻣی‌تونی ﻧـقاشـیش ﻛنی؟ 𝅘𝅥
𝅘𝅥گفـت ﻧه، ﺧیـلی وقته ﺟز ﻳه ﮔوله ﺧط ﺧطی ﭼیـزی ﻧـکشـیـدم 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯گفـتم ضبط صوت داری؟ 𝅘𝅥𝅯
♫گفـت ﻣی‌خوام بـا آسـمـون ﺧلوت ﻛنم ♫
♫شـمـع روشـن ﻛنم، ﺷب بـخیـر ♫
♪شب بـخیـر ﻗشـنـگم ♪
𝅘𝅥رفـت ﺗا صبح ادامه دادم 𝅘𝅥
♪مـنم بـا آسـمـون ﺧلوت ﻛردم ♪
𝅘𝅥شـمـع روشـن ﻛردم و ﮔفـتم 𝅘𝅥
♫بـه آنـچه درونـت احسـاس ﻣی‌کنی ایـمـان دارم ♫
♫حس ﻣی‌کنم الان انـرژیـمـون بـه ﻫـم وصل ﺷـد ♫
♪سپـیـده زد ♪
𝅘𝅥سپـیـده دم ارزونی آرامش ﺗو، 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯طلوع ﻛرد 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥پـریسـای ﻋزیـزم، ﻃلوعت بـخیـر ﻧفسـم 𝅘𝅥
♪مـن ﺗورو ﻫـمـون ﺟوری ﻛه ﻫسـتی دوسـت دارم ♪
𝅘𝅥تو ﻣـال ﻣـن ﻧیسـتی، ﺗو ﺗمـام ﺗئوری ﻣـوسـیـقی ﻋشـقی 𝅘𝅥
♪و ﻧبـایـد و ﻧمیشـه ﺗغیـیـرت داد بـا ایـنـکه ﻣـدام ﺧودت ﺗغیـیـر ﻣی ﻛنی ♪
𝅘𝅥𝅯بـا ﺗو ﻣی‌سـازم، بـرای ﺗو ﻣی‌سـازم 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯صبح ﺷـد 𝅘𝅥𝅯
♫دوبـاره ﭘـیـام داد ﻛه: ♫
𝅘𝅥سـلام رامیـنم، دوسـتت دارم 𝅘𝅥
𝅘𝅥مـنـو بـرقصان ﺗا ﭘـایـان ﻋشـق 𝅘𝅥
♪مـنـو بـرقصان ﺗا ﭘـایـان ﻋشـق ♪

پخش آنلاین همین آهنگ با صدای شهریار وقف رحمانی دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.