خانه » دانلود آهنگ مو چتری شمامه ریمیکس

دانلود آهنگ مو چتری شمامه ریمیکس

دانلود آهنگ جدید مو چتری شمامه ریمیکس – شهاب فالجی

هم اکنون از رسانه موزیکسی ♫ دانلود اهنگ مو چتری شمامه ریمیکس با صدای شهاب فالجی به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Music BY : Moo Chatri Shamame Remix – Shahab Faleji With Text And 2 Quality 320 And 128 On Musicc

♪و ﭘﺎی ﻋﺸﻘﺪ وﺳﺎﻣﻪ ♪
𝅘𝅥𝅯ﭼﺎو زﺧﻢ اراد ﺑﺴﺎﻣﻪ 𝅘𝅥𝅯
♫ﻣﻴﻮ ﭼﺘﺮی ﺷﻤﺎﻣﻪ دی ﻫﻨﻪ ﻣﻨﻰ ﺗﻤﺎﻣﻪ ♫
𝅘𝅥ﻛﻮره دی ﻫﻨﻪ ﻣﻨﻰ ﺗﻤﺎﻣﻪ 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯ﺗﻤﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎﻣﻪ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥دﻳﻪ ﭼﻴﻮ ﻣﺨﻪ ﻛﺘﺎﻣﻪ و ﭘﺎی ﻋﺸﻘﻪ وﺳﺎﻣﻪ ﭼﺎو زﺧﻢ ارای ﺑﺴﺎﻣﻪ 𝅘𝅥
♪ﻛﻮره ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻴﻠﺎﻣﻪ ♪
𝅘𝅥ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﺧﻮم ﻫﺎوﺳﺎﻣﻪ 𝅘𝅥
♪ﻫﻢ ﺑﺎوگ و ﻫﻢ ﺑﺮاﻣﻪ ﻛﻮره ♪
𝅘𝅥𝅯ﻫﻢ ﺑﺎوگ و ﻫﻢ ﺑﺮاﻣﻪ 𝅘𝅥𝅯
♫ﻫﻰ ﻧﺎزار ﺧﻴﻮن ﺷﻴﺮﻳﻦ ♫
♫ﺷﻤﺎﻣﮕﻰ دم رﻧﮕﻴﻦ ♫
𝅘𝅥𝅯ﻧﺎم ﺧﺪا ﻟﻪ ﭼﺎود ﻫﻴﻮﭼﻜﻪ 𝅘𝅥𝅯
♪ﻧﻴﺘﻴﺪه ﺧﺎود ♪
𝅘𝅥ﻗﺴﻪ ﻳ زور ﮔﻨﻪ وﻟﻰ 𝅘𝅥
♫ﻧﻴﻠﻤﺪه ﻟﺎی ﺑﺎوﮔﺪ ﻛﻮره ﻧﻴﻠﻤﺪه ﻟﺎی ﺑﺎوﮔﺪ ♫
♫ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎﻣﺘﻤﺎﻣﻪ ♫
𝅘𝅥𝅯دﻳﻪ ﭼﻮ ﻣﺨﻰ ﻛﺘﺎﻣﻪ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯و ﭘﺎی ﻋﺸﻘﻰ وﺳﺎﻣﻪ 𝅘𝅥𝅯
♫ﭼﻮ زﺧﻢ ارای ﺑﺴﺎﻣﻪ ♫
♫ﻛﻮره ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻴﻠﺎﻣﻪ ♫
♫آخ ﭼﻨﻰ ﺑﺎﻛﻠﺎﺳﻪ ♫
♫زﻟﻔﻰ رﻧﮓ ﻃﻠﺎﺳﻪ ♫
♫ﻛﻮره زﻟﻔﻰ رﻧﮓ ﻃﻠﺎﺳﻪ ♫
𝅘𝅥آی آی آی ﺧﺪا وﻟﻴﻢ ﻧﻜﻴﺪی 𝅘𝅥
𝅘𝅥ﺟﻴﺎ ﻧﻜﻰ ﺑﭽﻮده رﻳﺎ وﻳﻨﻪ ﻳ دی ﻧﻜﻢ ﭘﻴﺎ ﻛﻮره وﻳﻨﻪ ﻳ دی ﻧﻜﻢ ﭘﻴﺎ 𝅘𝅥
𝅘𝅥ﺗﻤﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎﻣﻪ 𝅘𝅥
𝅘𝅥دﻳﻪ ﭼﻴﻮ ﻣﺨﻪ ﻛﺘﺎﻣﻪ و ﭘﺎی ﻋﺸﻘﻪ وﺳﺎﻣﻪ ﭼﺎو زﺧﻢ ارای ﺑﺴﺎﻣﻪ 𝅘𝅥
𝅘𝅥ﻛﻮره ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻴﻠﺎﻣﻪ 𝅘𝅥
♫ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﺧﻮم ﻫﺎوﺳﺎﻣﻪ ♫
𝅘𝅥ﻫﻢ ﺑﺎوگ و ﻫﻢ ﺑﺮاﻣﻪ ﻛﻮره 𝅘𝅥
♪ﻫﻢ ﺑﺎوگ و ﻫﻢ ﺑﺮاﻣﻪ ♪
♫ ♫
♪ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻫﻨﮕ: ♪
𝅘𝅥ﺑﻪ ﭘﺎی ﻋﺸﻘﺖ ﻣﻮﻧﺪم 𝅘𝅥
♪ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﺑﺮات ﺑﺴﺘﻢ ♪
♪ﻣﻮ ﭼﺘﺮی ﻧﺎز دﻳﮕﻪ ﻣﺎل ﻣﻨﻰ ﺗﻤﻮﻣﻪ ♪
♪دﻳﮕﻪ ﻣﺎل ﻣﻨﻰ ﺗﻤﻮﻣﻪ ♪
𝅘𝅥ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎﻣﻪ 𝅘𝅥
♪دﻳﺪی ﭼﺠﻮری ﻣﺦ ﺷﻮ زدم ♪
♫ﺑﻪ ﭘﺎی ﻋﺸﻘﺖ ﻣﻮﻧﺪم ♫
𝅘𝅥𝅯ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﺑﺮات ﺑﺴﺘﻢ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻴﻠﺎی ﻣﻨﻪ 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯ﺧﻮﺷﺒﺤﺎل ﻣﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻣﻪ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ﻫﻢ ﭘﺪر و ﻫﻢ ﺑﺮادرﻣﻪ 𝅘𝅥𝅯
♪ﻫﻢ ﭘﺪر و ﻫﻢ ﺑﺮادرﻣﻪ ♪
♪ای ﻧﺎزﻧﻴﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﻰ ♪
♪دوس داﺷﺘﻨﻰ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮن ♪
𝅘𝅥𝅯ﻣﺎﺷﺎﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎت 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﺖ ﻧﻤﻴﺎد 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥ﺣﺮف زور ﺑﺪ 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯وﻟﻰ ﻧﻤﻴﺬارﻣﺖ ﭘﻴﺶ ﭘﺪرت 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ﺑﺎﺑﺎ ﻧﻤﻴﺬارﻣﺖ ﭘﻴﺶ ﭘﺪرت 𝅘𝅥𝅯
♫ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎﻣﻪ ♫
♫دﻳﺪی ﭼﺠﻮری ﻣﺦ ﺷﻮ زدم ♫
♫ﺑﻪ ﭘﺎی ﻋﺸﻘﺶ ﻣﻮﻧﺪم ♫
𝅘𝅥ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﺑﺮاش ﺑﺴﺘﻢ 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻴﻠﺎی ﻣﻨﻪ 𝅘𝅥𝅯
♫آخ ﻛﻪ ﭼﻘﺪ ﺑﺎﻛﻠﺎﺳﻪ ♫
𝅘𝅥𝅯ﻣﻮاﻫﺎش رﻧﮓ ﻃﻠﺎس 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻮاش رﻧﮓ ﻃﻠﺎس 𝅘𝅥
♪آی آی آی ﺧﺪا از ﻣﻦ ﺟﺪاش ﻧﻜﻨﻰ ♪
𝅘𝅥ﻧﻜﻨﻪ ﺑﺬاره ﺑﺮه 𝅘𝅥
𝅘𝅥ﻣﺜﻞ اوﻧﻮ دﻳﮕﻪ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ 𝅘𝅥
𝅘𝅥ﺑﺎﺑﺎی دﻳﮕﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﻮ دﻳﮕﻪ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ 𝅘𝅥
𝅘𝅥ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎﻣﻪ 𝅘𝅥
♫دﻳﺪی ﭼﺠﻮری ﻣﺦ ﺷﻮ زدم ♫
♪ﺑﻪ ﭘﺎی ﻋﺸﻘﺶ ﻣﻮﻧﺪم ♪
𝅘𝅥ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﺑﺮاش ﺑﺴﺘﻢ 𝅘𝅥
𝅘𝅥ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻰ ﻟﻴﻠﺎی ﻣﻨﻪ 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯ﺧﻮﺷﺒﺤﺎل ﻣﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻣﻪ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ﻫﻢ ﭘﺪر و ﻫﻢ ﺑﺮادرﻣﻪ 𝅘𝅥𝅯
♫ﻫﻢ ﭘﺪر و ﻫﻢ ﺑﺮادرﻣﻪ♫

پخش آنلاین همین آهنگ با صدای شهاب فالجی دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.