خانه » دانلود آهنگ راک استار Rockstar از لیسا Lisa

دانلود آهنگ راک استار Rockstar از لیسا Lisa

دانلود آهنگ جدید راک استار – لیسا

هم اکنون از رسانه موزیکسی ♫ دانلود اهنگ راک استار با صدای لیسا به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Music BY : Rockstar – Lisa With Text And 2 Quality 320 And 128 On Musicc

♪Gold teeth sittin’ on the dash, she a rockstar ♪
♫ ♫
𝅘𝅥𝅯دنـدونـای ﻃلا روی ﻛاپـوت ﻧشـتیه اون ﻳه ﺳتاره راکه…. 𝅘𝅥𝅯
♪ ♪
𝅘𝅥Make your favorite singer wanna rap, baby, la, la 𝅘𝅥
♪ ♪
𝅘𝅥کاری ﻛن ﺧوانـنـده ﻣـورد ﻋلاقت بـخواد رپ ﻛنه ﻋزیـزم ﻟا ﻟا…. 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥“Lisa, can you teach me Japanese?” I said「はい、はい」 𝅘𝅥
♪ ♪
𝅘𝅥لیسـا ﻣیـتونی بـهـم ژاپنی ﻳـاد بـدی ﻣیـگم آره ﺣتمـا…. 𝅘𝅥
♪ ♪
♫That’s my life, life, baby, I’m a rockstar ♫
♫ ♫
♫ایـن زنـدگی ﻣنه ﻋزیـزم ﻣن ﻳه ﺳتاره راکم…. ♫
♫ ♫
♪Been on a mission, boy, they call me catch-and-kill ♪
♫ ♫
𝅘𝅥توی ﻳه ﻣامـوریـت بـودم ﭘسر اونـا ﻣنـو بـگیـر و بـکش صدا ﻣیـکنـن…. 𝅘𝅥
♪ ♪
♪I’m stealin’ diamonds, make them chase me for the thrill ♪
♫ ♫
𝅘𝅥𝅯من ﻳه المـاس دزدیـده ﺷدم ﻣجبـورشـون ﻣیـکنم صرفـا برای ﻫیـجان دنبـالم ﻛنـن…. 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥 𝅘𝅥
♪Been MIA, BKK so pretty ♪
♪ ♪
♪بـودن در ﻣیـا ﻓـرودگاه بـیـن‌المـللی ﻣیـامی بـی ﻛی ﻛی ﻓـرودگاه بـانـکوک ﺗایـلنـد زادگاه ﻟیسـا ﺧیـلی ﻗشـنـگ…. ♪
𝅘𝅥 𝅘𝅥
𝅘𝅥Every city that I go is my city 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
♫هر ﺷهـری ﻛه ﻣیـرم ﺷهـر ﺧودمه… ♫
♫ ♫
𝅘𝅥𝅯Gold teeth sittin’ on the dash, she a rockstar 𝅘𝅥𝅯
♪ ♪
♫دنـدونـای ﻃلا روی ﻛاپـوت ﻧشـتیه اون ﻳه ﺳتاره راکه…. ♫
♪ ♪
♫Make your favorite singer wanna rap, baby, la, la ♫
♫ ♫
𝅘𝅥کاری ﻛن ﺧوانـنـده ﻣـورد ﻋلاقت بـخواد رپ ﻛنه ﻋزیـزم ﻟا ﻟا…. 𝅘𝅥
♪ ♪
𝅘𝅥𝅯“Lisa, can you teach me Japanese?” I said「はい、はい」 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
♫لیسـا ﻣیـتونی بـهـم ژاپنی ﻳـاد بـدی ﻣیـگم آره ﺣتمـا…. ♫
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
♫That’s my life, life, baby, I’m a rockstar ♫
♫ ♫
♫ایـن زنـدگی ﻣنه ﻋزیـزم ﻣن ﻳه ﺳتاره راکم…. ♫
♪ ♪
𝅘𝅥I’m a rockstar, I’m a rockstar 𝅘𝅥
♪ ♪
♪من ﻳه ﺳتاره راکم ﻣن ﻳه ﺳتاره راکم…. ♪
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥It’s not hype, hype, baby, make you rock-hard 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ایـن ﺧیـلی بـالا ﻧیسـت ﻋزیـزم ﻛاری ﻣیـکنم ﺳخت ﺗر بـترکونیش…. 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥 𝅘𝅥
♫Make a wish, babe, what you wanna do? ♫
𝅘𝅥 𝅘𝅥
𝅘𝅥یه آرزو بـکن ﻋزیـزم ﭼیـکار ﻣیـخوای بـکنی…. 𝅘𝅥
♫ ♫
♫Dippin’ outta big cities like a ponzu ♫
♪ ♪
𝅘𝅥از ﺷهـرهـای بزرگ ﻣثل ﭘـونـزو بـیـرون ﻣیـرم… 𝅘𝅥
♫ ♫
𝅘𝅥It’s a fast life, it’s an attitude 𝅘𝅥
♫ ♫
♪ایـن ﻳه زنـدگی ﭘرسـرعته ایـن ﻳه روشـه…. ♪
♪ ♪
𝅘𝅥Put it on the calеndar and tell me when to comе through 𝅘𝅥
♫ ♫
𝅘𝅥روی ﺗقویـم ﻋلامـت بـزن و بـهـم بـگو ﻛی اتفـاق ﻣیـوفـته… 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯Yes, yes, I can spend it 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯آره، آره ﻣیـتونم ﺧرجش ﻛنم…. 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
♫Yes, yes, no pretendin’ ♫
♫ ♫
♪آره آره ﺗظاهـری در ﻛار ﻧیسـت…. ♪
♪ ♪
𝅘𝅥Tight dress, LV sent it 𝅘𝅥
♪ ♪
♪لبـاس ﺗنـگ از ﻃرف ﻟویـی ویـتون…. ♪
♪ ♪
𝅘𝅥𝅯Oh sht, Lisa reppin’ 𝅘𝅥𝅯
♫ ♫
♪اوه ﻟعنـتی ﻟیسـا رپ ﻣیـکنه…. ♪
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯Been on a mission, boy, they call me catch-and-kill 𝅘𝅥𝅯
♪ ♪
𝅘𝅥𝅯توی ﻳه ﻣامـوریـت بـودم ﭘسر اونـا ﻣنـو بـگیـر و بـکش صدا ﻣیـکنـن…. 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
♪I’m stealin’ diamonds, make them chase me for the thrill ♪
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
♪من ﻳه المـاس دزدیـده ﺷدم ﻣجبـورشـون ﻣیـکنم صرفـا برای ﻫیـجان دنبـالم ﻛنـن…. ♪
♫ ♫
♪Been MIA, BKK so pretty ♪
♫ ♫
♫بـودن در ﻣیـا ﻓـرودگاه بـیـن‌المـللی ﻣیـامی بـی ﻛی ﻛی ﻓـرودگاه بـانـکوک ﺗایـلنـد زادگاه ﻟیسـا ﺧیـلی ﻗشـنـگ….. ♫
♫ ♫
♫Every city that I go is my city ♫
♫ ♫
𝅘𝅥هر ﺷهـری ﻛه ﻣیـرم ﺷهـر ﺧودمه…. 𝅘𝅥
𝅘𝅥 𝅘𝅥
♪Gold teeth sittin’ on the dash, she a rockstar ♪
𝅘𝅥 𝅘𝅥
𝅘𝅥دنـدونـای ﻃلا روی ﻛاپـوت ﻧشـتیه اون ﻳه ﺳتاره راکه…. 𝅘𝅥
♫ ♫
𝅘𝅥𝅯Make your favorite singer wanna rap, baby, la, la 𝅘𝅥𝅯
♪ ♪
♪کاری ﻛن ﺧوانـنـده ﻣـورد ﻋلاقت بـخواد رپ ﻛنه ﻋزیـزم ﻟا ﻟا…. ♪
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
♪“Lisa, can you teach me Japanese?” I said「はい、はい」 ♪
♪ ♪
♪لیسـا ﻣیـتونی بـهـم ژاپنی ﻳـاد بـدی ﻣیـگم آره ﺣتمـا…. ♪
𝅘𝅥 𝅘𝅥
𝅘𝅥That’s my life, life, baby, I’m a rockstar 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
♪ایـن زنـدگی ﻣنه ﻋزیـزم ﻣن ﻳه ﺳتاره راکم…. ♪
♪ ♪
𝅘𝅥𝅯I’m a rockstar, I’m a rockstar 𝅘𝅥𝅯
♪ ♪
𝅘𝅥من ﻳه ﺳتاره راکم ﻣن ﻳه ﺳتاره راکم…. 𝅘𝅥
𝅘𝅥 𝅘𝅥
♫I’m a rockstar, I’m a rockstar ♫
♫ ♫
♪من ﻳه ﺳتاره راکم ﻣن ﻳه ﺳتاره راکم …. ♪
𝅘𝅥 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯It’s not hype, hype, baby, make you rock-hard 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥 𝅘𝅥
♪ایـن ﺧیـلی بـالا ﻧیسـت ﻋزیـزم ﻛاری ﻣیـکنم ﺳخت ﺗر بـترکونیش …. ♪
♪ ♪
𝅘𝅥𝅯Ooh, and the music goin’ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥و ایـن ﻣـوزیـک ادامه داره …. 𝅘𝅥
𝅘𝅥 𝅘𝅥
𝅘𝅥Ooh, and the girls are posin’ 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
♪و ایـن دخترا ژسـت ﻣیـگیـرن …. ♪
♪ ♪
♫Ooh, don’t it get you in a mood? ♫
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
♫yn-ad ♫
𝅘𝅥𝅯ایـن ﺗورو ﺗو ﻳه ﺣس و ﺣالی ﻧمیبـره … 𝅘𝅥𝅯
♪ ♪
♪It’s not hype, hype, baby, I’m a rockstar ♪
♪ ♪
𝅘𝅥𝅯ایـن ﺧیـلی بـالا ﻧیسـت ﻋزیـزم ﻣن ﻳه ﺳتاره راکم ….𝅘𝅥𝅯

پخش آنلاین همین آهنگ با صدای لیسا دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.

  • پاسخ آیم راک استار🤡

    افسانه ها میگن خودشم نفهمید چیمیگه