خانه » دانلود آهنگ شاید دلت تنگ شده توام اما نمیتونی حرفی بزنی معین زد

دانلود آهنگ شاید دلت تنگ شده توام اما نمیتونی حرفی بزنی معین زد

دانلود آهنگ جدید شاید – معین زد

هم اکنون از رسانه موزیکسی ♫ دانلود اهنگ شاید با صدای معین زد به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Music BY : Shayad – Moein Z With Text And 2 Quality 320 And 128 On Musicc

𝅘𝅥ﺷﺎﻳﺪ دﻟﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﺗﻮام اﻣﺎ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻰ ﺣﺮﻓﻰ ﺑﺰﻧﻰ 𝅘𝅥
𝅘𝅥ﺑﺠﻨﺐ دﻳﮕﻪ ﻣﻨﻢ ﻣﻌﻄﻞ ﺗﻮام اﮔﻪ اﻳﻨﻪ ﭼﺮا زﻧﮓ ﻧﻤﻴﺰﻧﻰ 𝅘𝅥
♫ﻳﻮاش داری آﻣﺎر ﻣﻨﻮ اﮔﻪ ﻣﻴﺎی ﺑﮕﻮ ﻛﻪ ﻓﻘﻄ آﻣﺎده ﺷﻤﻮ ♫
𝅘𝅥𝅯ﺗﻮ ﻛﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﻣﻦ ﺑﻴﺪاره ﺷﺒﺎ وﻟﻰ دﺳﺖ ﻧﻤﻴﺰﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﻴﻮان ﺷﻤﻌﺎ 𝅘𝅥𝅯
♫ﻫﻨﻮزم ﺧﻨﺪه ﻫﺎت ﺟﺬاﺑﻪ اون ﻧﮕﺎت ﻛﻠﻰ ﺣﺮف ﺗﻮﺷﻪ ♫
𝅘𝅥𝅯ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻠﻢ ﻟﺎی ﻣﻮﻫﺎﺗﻪ واﺳﻪ اﻳﻨﻪ دﺳﺘﺎم ﭘﻮﭼﻪ 𝅘𝅥𝅯
♪ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻮ از دل ﭘﺮت اﻟﺎن ﺣﺮف ﻫﻤﻪ ﻋﺸﻘﺎ ﻣﻐﻠﻄﻪ ﺷﺪه ♪
𝅘𝅥𝅯ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻮ از دل ﭘﺮت اﻟﺎن ﺣﺮف ﻫﻤﻪ ﻋﺸﻘﺎ ﻣﻐﻠﻄﻪ ﺷﺪه 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻮ از دل ﭘﺮت اﻟﺎن ﺣﺮف ﻫﻤﻪ ﻋﺸﻘﺎ ﻣﻐﻠﻄﻪ ﺷﺪه 𝅘𝅥𝅯
♪ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻮ از دل ﭘﺮت اﻟﺎن ﺣﺮف ﻫﻤﻪ ﻋﺸﻘﺎ ﻣﻐﻠﻄﻪ ﺷﺪه ♪
♪ﺗﻮ ﻛﻪ دﻟﺖ ﭘﻴﺶ ﺧﻮدﻣﻪ ﭼﺮا ﻏﺮورﺗﻮ ﻟﻪ ﻧﻤﻴﻜﻨﻰ ♪
𝅘𝅥𝅯راه ﻣﻴﺮی رو اﻳﻦ ﺗﻴغ دو ﻟﺒﻪ وﻟﻰ دﺳﺘﺎﻣﻮ ول ﻧﻤﻴﻜﻨﻰ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥ﻧﺸﻮن ﻣﻴﺪی ﻫﻤﻪ ﭼﻰ ﺧﻮﺑﻪ وﻟﻰ ﻣﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻓﺮق راﺳﺖ و دروﻏﺘﻮ 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯ﻣﻨﻢ ﻧﺸﻮن ﻣﻴﺪم ﺳﺮم ﺷﻠﻮﻏﻪ وﻟﻰ ﺣﺘﻰ دارم آﻣﺎر ﻋﺒﻮر ﻣﺮورﺗﻮ 𝅘𝅥𝅯
♫ﺗﻮ ﺟﺎی ﻫﺮﭼﻰ ﻧﺪارم ﺑﺎش ﻣﻦ دﻳﮕﻪ ﻫﻴﭽﻰ ﻧﻤﻴﺨﻮام ♫
𝅘𝅥ﺑﺪه ﻗﻮل ﻣﺮدوﻧﻪ ﻛﻨﺎرم ﺑﺎش ﻣﻦ دﻳﮕﻪ ﻫﻴﭽﻰ ﻧﻤﻴﺨﻮام 𝅘𝅥
♫ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻮ از دل ﭘﺮت اﻟﺎن ﺣﺮف ﻫﻤﻪ ﻋﺸﻘﺎ ﻣﻐﻠﻄﻪ ﺷﺪه ♫
♪ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻮ از دل ﭘﺮت اﻟﺎن ﺣﺮف ﻫﻤﻪ ﻋﺸﻘﺎ ﻣﻐﻠﻄﻪ ﺷﺪه ♪
♪ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻮ از دل ﭘﺮت اﻟﺎن ﺣﺮف ﻫﻤﻪ ﻋﺸﻘﺎ ﻣﻐﻠﻄﻪ ﺷﺪه ♪
𝅘𝅥𝅯ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻮ از دل ﭘﺮت اﻟﺎن ﺣﺮف ﻫﻤﻪ ﻋﺸﻘﺎ ﻣﻐﻠﻄﻪ ﺷﺪه 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥ﻧﻤﻴﻔﻬﻤﻴﻢ از ﻳﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺬر زﻣﺎﻧﻮ ﻣﻴﺸﺪ ﻧﺮی و ﺑﮕﺮدﻳﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ دوﺑﺎره ﺟﻬﺎﻧﻮ 𝅘𝅥
𝅘𝅥دﻳﮕﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺴﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﺪﻳﻢ ﻳﻜﻤﻰ اﻣﺎﻧﻮ ﻣﻨﻢ از اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﺪ ﺣﺎﻟﺖ اﻓﻘﻰ دراﻣﻮ 𝅘𝅥
♫ﺑﻴﺎ درارو ﺑﺎز ﺧﻴﺎﺑﻮﻧﻮ ﻣﺘﺮ ﺑﺰﻧﻴﻢ دوﺑﺎره ﻟﺒﺎس زﻣﺴﺘﻮﻧﻴﺎ رو ﺳﺖ ﺑﺰﻧﻴﻢ ♫
𝅘𝅥𝅯ﻫﺮﭼﻰ رﻓﺖ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﭽﮕﻴﺎت ﺑﻴﺎ از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﻄ ﻣﺎ ﺣﺮف از ﻋﺸﻖ ﺑﺰﻧﻴﻢ 𝅘𝅥𝅯
♫دﻳﺪی زﻣﻴﻦ ﮔﺮده ﺑﺎزم ﺑﻬﻢ ﻣﻴﺮﺳﻴﻢ ﺑﺒﻴﻦ ﻓﺎز و ﻧﻮﻟﻢ رد ﻣﻴﺸﻦ از ﺗﻮی ﺳﻴﻢ ♫
𝅘𝅥ﻧﺒﺎﺷﻰ ﻣﻴﻤﻴﺮم ﺗﻮ واﺳﻢ ﻣﺚ ﻧﻔﺴﻰ دوﺳﺖ دارم ﻫﻨﻮز ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻮﺳﻰ 𝅘𝅥
♫ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻮ از دل ﭘﺮت اﻟﺎن ﺣﺮف ﻫﻤﻪ ﻋﺸﻘﺎ ﻣﻐﻠﻄﻪ ﺷﺪه ♫
𝅘𝅥𝅯ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻮ از دل ﭘﺮت اﻟﺎن ﺣﺮف ﻫﻤﻪ ﻋﺸﻘﺎ ﻣﻐﻠﻄﻪ ﺷﺪه𝅘𝅥𝅯

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.