خانه » دانلود آهنگ کاری کردی بام که ریخته طاووس پراش از مهرداد ویلیام

دانلود آهنگ کاری کردی بام که ریخته طاووس پراش از مهرداد ویلیام

دانلود آهنگ جدید طاووس – مهرداد ویلیام

هم اکنون از رسانه موزیکسی ♫ دانلود اهنگ طاووس با صدای مهرداد ویلیام به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Music BY : Tavoos – Mehrdad William With Text And 2 Quality 320 And 128 On Musicc

𝅘𝅥قاپـی ﻗاپـی ﮔزدیـم دالوعا 𝅘𝅥
𝅘𝅥بـه ﻧیه اخه بـله ﮔدون ﻳـانیـمـنـان 𝅘𝅥
♪اورعیـمیـن ﺳـنـدی ایـدی ﺧب آدوعا ♪
𝅘𝅥𝅯سـن ﻣـنی بـشـدادون ولی ﻣـن ﻳـادوعا 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯حلمـده وارام 𝅘𝅥𝅯
♪وردیـگیـم ﻗولبـاقیـنی ﻓـقط ﺳـالا ♪
♫گدون ﺳـن الدون ﻫـرنـعی ﺧاراب ♫
𝅘𝅥ایسـتیـدیـم اولومـجد ﻳـانـونـدا ﻗالام 𝅘𝅥
♫اولومـجد ﻗالام ♫
𝅘𝅥𝅯گدیب ﺳـن ﻣـن ﺳـیـز ﺳـن ﻫـارا ﻣـگه 𝅘𝅥𝅯
♫دمیـدون آخریـجن ﻣـن وارام ♫
𝅘𝅥نیه زیـنـدگیـمی الدون ﺳـن ﺣارام 𝅘𝅥
♫حبـله ﺳـودون ﻣـنی ﻋشـقونـده ﻳـالان ♫
𝅘𝅥𝅯سـن ایـدون آدام؟ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ولی ﻣـن ﮔنـده ﺳـن اوچون وارام 𝅘𝅥𝅯
♪بـی ﻟحظه دایـان ♪
♪گولمـعون اورعی دریب ♪
𝅘𝅥گدیبـیسـن اولمـا دای اورعیه ﻏنیـم 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯بـیـنیـم اورعیـنـن آراسـی دئیب 𝅘𝅥𝅯
♪گوزیـمیـن ﻳـاشـیـنـا ﻳـوخام دای ﺣریف ♪
♫سـاغلوقوعا ووریـام اونـان ﺗعریف ﻋلیـم ♫
♫یـوخدی ﻫـیـچ ﻳـرده ﺳـن ﺗکی اورعیـم ♫
𝅘𝅥بـدنیـمـده ﻳـوخ ﺳـنـده دی ﺳـنـده ﻛه 𝅘𝅥
𝅘𝅥هـه. ﻓـلکیـن ﭼرخیـن 𝅘𝅥
♫بـیـنمـدون ﻧیه ﻣـنی؟ ♫
♫وضعیـم ﺧاراب ایـدی دوزدی ولی ♫
𝅘𝅥𝅯یـوزدنه صفحه ﻛچیـدیـم ﮔورم‌سـنی 𝅘𝅥𝅯
♫سـنی ﻛه ایسـتمیـدون اصلا ﻣـنی ♫
♫مـنی ﻛه اولیـدیـم ﺳـنه ﮔورا ♫
♪سـنی ﻛه ﮔولیـدون ﻓـقط زوران ♪
♫علدون ﻣـنه ﻣیـن ﺳـری ﻳـاوا ♫
𝅘𝅥𝅯فـقط ﺧاطیـراتی ﮔتیـر ﻳـادا 𝅘𝅥𝅯
♫اگر اومـد و از ﻣـن ﭘـرسـیـد ♫
♪بـگیـد ﻛه رفـته از دسـت ♪
𝅘𝅥عاشـق ﻛه دیـوانه ﻧبـاشـد 𝅘𝅥
♪مفـت ﻫـم ﻧمی ارزد ♪
𝅘𝅥تو ﻛه رفـتی بـه ﻫـر ﭼی ﺧیـره ﺷـدم 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯صورت ﺗو ذهـنم اومـد 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯خیـلی ﺣرفـا داشـتم بـاهـات بـزنم 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯رفـتی و ﺗو دلم ﻣـونـد ﺣرف 𝅘𝅥𝅯
♫دیـگه ﺣرمـت بـیـنمـون ﺷـکسـت ♫
♪بـرگردیـم ﻧـداره ﻓـایـده ♪
♫هـمش دگیـرم بـا ﺧودم و ﺗنهـام ♫
♪پشـت ﻫـم ﭘـخش ﻣیشـه ﻧـوار ﻫـایـده ♪
♪نه ﻧمیـاد دیـگه اصلا اشـکم در ♪
♫تلاش بـرا ﻋشـقت ﻣـنـو ﺧسـتم ﻛرد ♫
𝅘𝅥فـقط اروم ﻣیشـم وقت ﻣسـت ﻛردن 𝅘𝅥
♪بـرو دورات و بـزن بـرگرد ﻫسـتم ﻣـن ♪
♪الان ﺗختم ﺟا ﺧواب ﺷـده ﺗابـوت بـرام ♪
♪مـاه ﻫسـتا ولی ﺷـده ﺧامـوش بـرام ♪
𝅘𝅥𝅯رفـتنـت ﺷـده ﻋیـنهـو ﻃاعون الان 𝅘𝅥𝅯
♪کاری ﻛردی بـام ﻛه ریـخته ﻃاووس ﭘـراش ♪
𝅘𝅥اگه بـخوامـم ﻧمیـتونیـم ﻣثل ﻗبـل ﺷـیـم 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯میـخوام ﻣـعاشـرت ﻛنم ولی ﻓـکر درگیـر 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥میـری دسـت از ﭘـا درازتر بـرمیـگردی 𝅘𝅥
𝅘𝅥میشـیـنی ﺟلوم و ﻣیـکنی ﻫـی ﻗصه ﺗعریف 𝅘𝅥
𝅘𝅥نه ﻣیفهـمی ﻣـنـو ﻧه ﻣیـکنی درکم 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯تا ﻳـادم ﻣیـاد ﺗورو ﻣیـگیـرم ﺳـر درد 𝅘𝅥𝅯
♪پـای ﻋکسـای دوتایـیـمـون ﻣیشـیـنم ﻫـر ﺷب ♪
♪و زیـر ﻫـر ﻧـخ ﺳـیـگارم ﻣیشـیـنه ﻓـنـدک ♪
♫میشـنیـم رو بـه دیـوار ﭘـپ ♫
♪یه ﺳـیـگار ﺳـیـم ﮔیـتار ﻫـوووو ♪
♫نفس ﻫـی ﻣیـره ﻣیـاد نفس ﻛشـیـدن ♫
𝅘𝅥تو بـااون ﮔیـر ویـزات 𝅘𝅥
♫غم‌مـخور ﺟانـا در ایـن‌عالم ﻛه ﻋالم ﻫـیـچ ﻧیسـت ♫
♪نیسـت‌هسـتی‌جز دمی‌نـاچیـز و آن‌دم‌هـیـچ‌نیسـت ♪
♪گر از ایـن ﻋشـق بـر ﺳـرم اوار ﻧشسـت ﻧیسـت ﻣـلال ♪
𝅘𝅥𝅯سـر بـه ﺳـر بـا ﻗلب ﺗو درگیـر ﺷـدم ﻛیسـت الان 𝅘𝅥𝅯
♪عاشـق ﺣر ﻓـای ﺗو ﻟب ﻫـای ﺗو بـر ﺟام ﻛیسـت ♪
♫قلب ﻣـن بـر ﮔل ﻧشسـت ﺗو ﺧواهـی دیـد ﻓـردای ﺧویش ♫
♪میشـنیـم رو بـه دیـوار ﭘـپ ♪
𝅘𝅥یه ﺳـیـگار ﺳـیـم ﮔیـتار ﻫـوووو 𝅘𝅥
♪نفس ﻫـی ﻣیـره ﻣیـاد ♪
𝅘𝅥تو بـااون ﮔیـر ویـزات 𝅘𝅥
♪ایـلیشب بـیـر ﮔونه دوشـدیـم ♪
♪اروگیـمی بـیـتون ﻏم آلدی ♪
𝅘𝅥𝅯ایسـتدیـم ﻳـتیشـمـدیـم ﻣـن 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥حسـرتی اورکده ﻗالدی 𝅘𝅥
𝅘𝅥گوزلریـم دولدی ﻫـر آخشـام 𝅘𝅥
𝅘𝅥سـنی ﻣـن ﻳـاده ﺳـالانـدا 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯آلیشـیب ﻳـانـدیـم اورکدن 𝅘𝅥𝅯
♪گوردیـم ﻳـوخسـان ﻳـانیـمـدا ♪
♫روزیـگار افـعی ایـلان ﺗک ♫
♪هـر ﻃرفـدن ﻣـنی ﭼالدی ♪
𝅘𝅥𝅯امیـدیـم ﺗکجه ﺳـن ایـدون 𝅘𝅥𝅯
♫سـنیـده الیـم ﻧـن الدی♫

پخش آنلاین همین آهنگ با صدای مهرداد ویلیام دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.