خانه » دانلود آهنگ یادت میاد ای بی وفا از محسن لرستانی (ریمیکس)

دانلود آهنگ یادت میاد ای بی وفا از محسن لرستانی (ریمیکس)

دانلود آهنگ جدید یادت میاد ای بی وفا – محسن لرستانی

هم اکنون از رسانه موزیکسی ♫ دانلود اهنگ یادت میاد ای بی وفا با صدای محسن لرستانی به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Music BY : Yadet Miad Ey BI Vafa – Mohsen Lorestani With Text And 2 Quality 320 And 128 On Musicc

𝅘𝅥اﺳﻢ ﻣﻨﻮ دﻳﮕﻪ ﻧﻴﺎر 𝅘𝅥
♪ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺎم دﻳﮕﻪ ﻧﻴﺎ ♪
𝅘𝅥𝅯ای دﺧﺘﺮه ای ﺑﻰ ﺣﻴﺎ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥ﺑﺪﺟﻮر ازت ﺑﺪم ﻣﻴﺎد 𝅘𝅥
♫ﺑﺰار ﺑﺮو ای ﻟﺎﻣﺬﻫﺐ ♫
𝅘𝅥دﻳﮕﻪ ﺑﺮام ﮔﺮﻳﻪ ﻧﻜﻦ 𝅘𝅥
♫ﺑﺮو ﺑﺸﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﺎرت ♫
𝅘𝅥ﺑﺸﻴﻦ ﺑﺮاش ﻫﻰ ﻧﺎز ﺑﻜﻦ 𝅘𝅥
♪ﻟﻴﺎﻗﺘﺖ ﻫﻤﻴﻨﻪ ﻛﻪ ♪
𝅘𝅥𝅯ﺑﺎﺷﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻧﻨﻪ 𝅘𝅥𝅯
♫ﺗﻮی اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﺒﻴﻦ ♫
𝅘𝅥ﻛﻰ ﺷﺪه رﻗﻴﺐ ﻣﺎ 𝅘𝅥
♪ﺑﺮو ﺑﺎ اون اﺑﺮو ﻗﺸﻨﮓ ♪
♫از ﺳﺮﺗﻢ زﻳﺎدﻳﻪ ♫
𝅘𝅥اﺳﻢ ﻣﻨﻮ دﻳﮕﻪ ﻧﻴﺎر 𝅘𝅥
𝅘𝅥اﻣﺮوز اﻋﺼﺎﺑﻢ ﻗﺎﻃﻴﻪ 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯اﻣﺮوز ﺣﺎﻟﻢ ﺣﺎل ﺳﮕﻪ 𝅘𝅥𝅯
♪ﻛﻔﺮﻳﻢ ﻧﻜﻦ ﺑﺮو دﻳﮕﻪ ♪
♪ﺑﺨﺘﺖ ﺑﺴﻮزه آﺳﻤﺎن ♪
𝅘𝅥𝅯دﻳﮕﻪ ﺷﺪه آﺧﺮ زﻣﺎن 𝅘𝅥𝅯
♫ﺗﻮ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ♫
♫ﺑﺒﻴﻦ ﻛﻰ ﺷﺪه رﻗﻴﺐ ﻣﺎ ♫
♪اﻳﻨﻮ ﺑﺪان ﺑﭽﻪ ﻧﻨﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ♪
♫ﻣﻦ ﻫﻢ وزن ﺗﻦ ﺗﻮه ♫
♪ﻣﻦ زﻧﺪﮔﻴﻢ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎد ♪
𝅘𝅥ﺑﭽﻪ ﻧﻨﻪ دارم ﺑﺮات 𝅘𝅥
♫وﻗﺘﻰ اﺑﺮو ورﻣﻴﺪاری ♫
𝅘𝅥𝅯ﻧﺎزﺗﺮ ﻣﻴﺸﻰ از ﻗﻨﺎری 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﺮو ﺗﻮ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ 𝅘𝅥
♪ﺧﻨﺪم ﻣﻴﮕﻴﺮه آﺳﻤﺎن ♪
♪ﻳﺎدت ﻣﻴﺎد ای ﺑﻰ وﻓﺎ ♪
♫ﭼﻘﺪر ﻣﻨﻮ زﺟﺮم دادی ♫
𝅘𝅥ﭼﻘﺪر ﻣﻮﻧﺪم ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر 𝅘𝅥
♪ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎی ﺳﺮ ﻗﺮار ♪
𝅘𝅥𝅯ﻣﻴﮕﻔﺘﻰ ﻧﻨﻢ ﻧﻤﻴﺬاره 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ﺑﻴﺎم ﺑﻴﺮون ﺳﺮ ﻗﺮار 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ﺑﺎﻫﺎت ﺑﺎﺷﻢ ﮔﻴﺮ ﻣﻴﺪﻧﻮ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺎم ﺳﺮﻗﺮار 𝅘𝅥𝅯
♫ﺣﺎﻟﺎ ﭼﻰ ﺷﺪه ای ﺑﻰ ﺣﻴﺎ ♫
♪ﺑﻰ ﻣﻦ ﻣﻴﺮی ﺳﺮ ﻗﺮار ♪
𝅘𝅥ﻧﻨﺖ ﺑﻬﺖ ﮔﻴﺮ ﻧﻤﻴﺪه 𝅘𝅥
♫ﺧﺪارو ﺷﻜﺮ ای روزﮔﺎر ♫
𝅘𝅥اﻣﺮوز ﺑﺪﺟﻮر ﺣﺎﻟﻢ ﺧﺮاﺑﻪ 𝅘𝅥
♪ﻋﺮق ﺳﮕﻰ ﺑﺮام ﺷﺮاﺑﻪ ♪
♫داری رواﻧﻴﻢ ﻣﻴﻜﻨﻰ ♫
𝅘𝅥دارم دﻳﮕﻪ ﻗﺎﻃﻰ ﻣﻴﻜﻨﻢ 𝅘𝅥
♪اﻳﻨﻮ ﺑﺪان ﻧﺎﻣﺮدﻳﺘﻪ ♪
𝅘𝅥اﻣﺸﺐ ﻃﻠﺎﻓﻰ ﻣﻴﻜﻨﻢ 𝅘𝅥
𝅘𝅥ﺑﺨﺘﺖ ﺑﺴﻮزه آﺳﻤﺎن 𝅘𝅥
♪دﻳﮕﻪ ﺷﺪه آﺧﺮ زﻣﺎن ♪
♫ﺗﻮ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﺑﺒﻴﻦ ♫
♪ﻛﻰ ﺷﺪه رﻗﻴﺐ ﻣﺎ ♪
♫اﻳﻨﻮ ﺑﺪان ﺑﭽﻪ ﻧﻨﻪ ♫
♫ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻦ ﻫﻢ وزن ﺗﻮه ♫
♫ﻣﻦ زﻧﺪﮔﻴﻢ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎد ♫
𝅘𝅥𝅯ﺑﭽﻪ ﻧﻨﻪ دارم ﺑﺮات 𝅘𝅥𝅯
♪وﻗﺘﻰ اﺑﺮو ورﻣﻴﺪاری ♪
𝅘𝅥𝅯ﻧﺎزﺗﺮ ﻣﻴﺸﻰ ار ﻗﻨﺎری 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﺮو ﺗﻮ 𝅘𝅥𝅯
♫ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﺧﻨﺪم ﻣﻴﮕﻴﺮه ♫
♪آﺳﻤﺎن اﻳﻨﻮ ﺑﺪان ﺑﭽﻪ ﻧﻨﻪ♪

پخش آنلاین همین آهنگ با صدای محسن لرستانی دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.