خانه » دانلود نوحه الله الله یزدی

دانلود نوحه الله الله یزدی

دانلود آهنگ جدید یزدی الله الله – هنرمند ناشناس

هم اکنون از رسانه موزیکسی ♫ دانلود اهنگ یزدی الله الله با صدای هنرمند ناشناس به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Music BY : Yazdi Alla Alla – Unknown Artist With Text And 2 Quality 320 And 128 On Musicc

𝅘𝅥𝅯ای ﭘـادشـه ﺧوبـان داد از ﻏم ﺗنهـایـی دل بـی ﺗو بـه ﺟان آمـد وقت اسـت ﻛه بـاز آیـی 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯بـزن ای آه ﻏمـگیـن ﻧفسـی بـانـگ ﻳـاحق ﻗفس ﺳـیـنه بـشـکن بـزن آهـنـگ ﻳـاحق 𝅘𝅥𝅯
♪الله الله ﻛو صبح ﻓـتح و ﻇفـر؟ ﻛی ﻣی آیـد ﭘـایـان رنـج بـشـر؟ ♪
𝅘𝅥𝅯عالم در ﺷـور و ﻧـواسـت انسـان بـر دیـر ﻓـنـاسـت 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯یـک ﺳـو ﻃغیـان ﺳـتم ﻳـک ﺳـو آهـنـگ بـلاسـت 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥نه ﺧروش آوایـی ﻧه امیـدی از ﺟایـی 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯یـا رب دل ﻫـا ﺧون ﺷـد از ﻏربـت و ﺗنهـایـی 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥سـتم از ﺣد بـیـرون ﺷـد ﻏم دل ﻫـا افـزون ﺷـد 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯رفـت از ﻋالم ﻳـکسـر آرام و ﺷـکیبـایـی 𝅘𝅥𝅯
♫بـنـگر ﺧصم ﺳـرکش را بـنـگر دود و آتش را ♫
♪یـکسـو ذبح انسـان را ﻳـکسـو ﻣسـخ ایـمـان را الله ♪
𝅘𝅥𝅯الله الله ﻓـریـاد از ﺟور زمـان الله الله ﻓـریـاد از اهـرمـنـان 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯در ﮔمـراهـی ﺳـرگردان ﻣـانـده بـشـر 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥بـی رونـق ﺷـد ایـمـان از ﻓـتنه و ﺷـر 𝅘𝅥
♪وای از روزگار ﺗنهـایـی ﻳـا رب ﻛو دم ﻣسـیحایـی؟ ♪
♫بـزن ای دل آه دعا ﻣـگر آیـد روح بـقا ﻧـاجی ﻋالم ﻛو؟ ♫
𝅘𝅥بـگذر از دام ﻋصیـان بـشـکن ﻛابـوس ﻃغیـان 𝅘𝅥
𝅘𝅥بـنـگر ﻫـر ﺳـوی ﻋالم ﭼه رسـد بـر ﺟان انسـان 𝅘𝅥
♪بـا ثارالله ﻓـریـادی ﺗازه بـزن ﻫـمـچون زیـنب ﻛاخ ﻇالم بـشـکن ♪
𝅘𝅥مـردان ﺷـهـر دعا ﻳـاران ﺧون ﺧدا ﻣـنـجی ﺧود ﻣـنـتظر اسـت امـروز ﻣـایـیـم و ﺷـمـا 𝅘𝅥
♪دل اگر ایـمـان دارد بـه ﺧدا دل بـسپـارد ♪
♫می آیـد در ﻣیـدان ﻣـردانه و ﺷـیـدایـی ♫
♫دل آگه ﻣی دانـد بـه ﻛجا ﻗرآن ﺧوانـد بـر ﻧی بـایـد ﺧوانـدن ﻧی ﺧلوت و ﺗنهـایـی ♫
♪هـر روز روز ﻋاشـورا ﻫـر روز بـانـگ واویـلا ♪
𝅘𝅥𝅯عالم از بـلا ﭘـر ﺷـد ﺧاک از ﻛربـلا ﭘـر ﺷـد الله 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯الله الله ﻓـریـاد از ﺟور زمـان الله الله ﻓـریـاد از اهـرمـنـان 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯در ﮔمـراهـی ﺳـرگردان ﻣـانـده بـشـر 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯بـی رونـق ﺷـد ایـمـان از ﻓـتنه و ﺷـر 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥وای از روزگار ﺗنهـایـی ﻳـا رب ﻛو دم ﻣسـیحایـی؟ 𝅘𝅥
𝅘𝅥بـزن ای دل آه دعا ﻣـگر آیـد روح بـقا ﻧـاجی ﻋالم ﻛو؟ 𝅘𝅥
𝅘𝅥خبـر از ﻛوفه رسـد ﻫـمه ﻣشـتاق ﺣضور ﻫـمه ﺳـرمسـت ﻃرب ﻫـمـگی ﻃالب ﻧـور 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯الله الله وای از ﭘـیـمـان ﺷـکنـان ﺗنهـا ﻣـانـده در ﻣیـدان ﻣـرد زمـان 𝅘𝅥𝅯
♪آمـد بـا دعوتشـان ای وای از بـیـعتشـان ♪
𝅘𝅥𝅯تنهـا ﺷـد روز ﻧبـرد دنیـا ﺷـد دشـمـن ﻣـرد 𝅘𝅥𝅯
♪سـخن از ایـمـان ﻫـا ﺷـد ﺳـخن از ﭘـیـمـان ﻫـا ﺷـد ♪
♪کوفـی ﻣـانـد و ﭘـیـمـان بـا آن ﻫـمه رسـوایـی ♪
♫شـه ﺧوبـان ﺗنهـا ﺷـد بـه ﺳـر ﻧی ﺳـرهـا ﺷـد ♫
♪زیـنب ﻣـانـد و زیـنب بـا آن ﺳـر ﺳـودایـی ♪
♪نـور از ﻧیـزه ﻫـا ﺳـر زد آه از ﺳـیـنه ﻫـا ﺳـر زد ♪
𝅘𝅥𝅯بـانـگ ﻧیـنـوا زیـنب ﺗیـغ ﻛربـلا زیـنب الله 𝅘𝅥𝅯
♪الله الله ﻓـریـاد از ﺟور زمـان الله الله ﻓـریـاد از اهـرمـنـان ♪
𝅘𝅥در ﮔمـراهـی ﺳـرگردان ﻣـانـده بـشـر 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯بـی رونـق ﺷـد ایـمـان از ﻓـتنه و ﺷـر 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥وای از روزگار ﺗنهـایـی ﻳـا رب ﻛو دم ﻣسـیحایـی؟ 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯بـزن ای دل آه دعا ﻣـگر آیـد روح بـقا ﻧـاجی ﻋالم ﻛو؟ 𝅘𝅥𝅯
♫دل ﻏمـگیـن بـشـارت ﻏم ﻋالم ﺳـر آیـد ♫
♪بـرود ایـن زمسـتان ﺧبـر دیـگر آیـد ♪
𝅘𝅥الله الله ﻣی آیـد ﻓـصل امیـد بـر ﺗاریـکی ﻣیـتازد صبح ﺳپـیـد 𝅘𝅥
♪شب را صبحی دگر اسـت ﻳـاران وقت ﺳحر اسـت ♪
♪بـرخیـز ای اهـل وفـا بـرخیـز ای روح رهـا ♪
♫جور دیـگر بـایـد دیـد دیـده ﻫـا را بـایـد ﺷسـت ♫
♫تا ﻛی ﺟنـگ و ﻧفـرت ایـن دوزخ ﻫـر ﺟایـی؟ ♫
𝅘𝅥زیـر بـاران بـایـد رفـت ﻛیـنه ﻫـا را بـایـد ﺷسـت 𝅘𝅥
♫بـایـد ﭘـایـان ﻳـابـد ایـن بـرزخ ﺗنهـایـی ♫
𝅘𝅥بـرخیـز ﺗا بـه ﻫـم ﺳـازیـم از ﻋشـق ﻋالمی ﺳـازیـم 𝅘𝅥
𝅘𝅥آن روز ﻧـوبـهـار آیـد آن روز ﺷـهسـوار آیـد الله 𝅘𝅥
𝅘𝅥الله الله ﻓـریـاد از ﺟور زمـان الله الله ﻓـریـاد از اهـرمـنـان 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯در ﮔمـراهـی ﺳـرگردان ﻣـانـده بـشـر 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥بـی رونـق ﺷـد ایـمـان از ﻓـتنه و ﺷـر 𝅘𝅥
♫وای از روزگار ﺗنهـایـی ﻳـا رب ﻛو دم ﻣسـیحایـی؟ ♫
𝅘𝅥𝅯بـزن ای دل آه دعا ﻣـگر آیـد روح بـقا ﻧـاجی ﻋالم ﻛو؟ 𝅘𝅥𝅯

پخش آنلاین همین آهنگ با صدای هنرمند ناشناس دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.